Про районний бюджет Глухівського району на 2019 рік

10.01.19

 

 

ГЛУХІВСЬКА РАЙОННА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

 

ТРИДЦЯТА сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 21.12.2018                                                                    Глухів

 

Про районний бюджет

Глухівського району на 2019 рік

 

Розглянувши поданий Глухівською районною державною адміністрацією проект районного бюджету на 2018 рік, сформований на підставі Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада  ВИРІШИЛА:

 

1. Визначити на 2019 рік:

 доходи районного бюджету у сумі 136 399 612 гривень, в тому числі доходи загального фонду районного бюджету 135 608 912 гривень, доходи спеціального фонду районного бюджету 790 700 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки районного бюджету у сумі 136 399 612 гривень, в тому числі видатки загального фонду районного бюджету 135 437 212 гривень, видатки спеціального фонду районного бюджету 962 400 гривень згідно з додатком 3;

повернення кредитів до районного  бюджету в сумі 54 834 гривні, в тому числі повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету 54 834 гривні згідно з додатком 4;

надання кредитів з районного бюджету у сумі  54 834 гривні, у тому   числі надання кредитів  із спеціального фонду районного бюджету – 54 834 гривні згідно з додатком 4;

профіцит  за загальним фондом районного  бюджету у сумі 171 700 гривень, який склався за рахунок передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит  за спеціальним  фондом районного бюджету  в сумі 171 700  гривень, джерелом покриття якого є передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету в розмірі 300 000 гривень, що становить 0,2 відсотки видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд районного бюджету у розмірі 479 300 гривень, що становить 0,4 відсотки видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.

 

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2019 рік, у тому числі по загальному фонду 135 437 212  гривень та спеціальному фонду 962 400 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 5  до цього рішення.

Надати право Глухівській районній державній адміністрації у 2019 році вносити зміни до доходної та видаткової частин районного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів у період між сесіями Глухівської районної ради з наступним внесенням змін до рішення про районний бюджет.

4. Затвердити розподіл витрат районного бюджету на реалізацію районних програм у сумі 5 222 886 гривень згідно з додатком № 6 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2019 рік:

 до доходів загального фонду районного бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтями 97 та 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71  Бюджетного кодексу України);

джерелом формування у частині фінансування є вільний залишок коштів, визначений у підпункті 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України.

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2019 рік:

у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;

у частині кредитування є надходження, визначені пунктами 10 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України.

7. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та  перев’язувальних матеріалів;

забезпечення  продуктами харчування;

оплата  комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

8. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право начальнику фінансового управління Глухівської районної державної адміністрації Сумської області в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах із подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

9. Відповідно до  статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право начальнику фінансового управління Глухівської районної державної адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та здійснення оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;

4) доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) взяття бюджетних зобов'язань відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України;

6) у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

7) затвердження лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

11. Установити, що це рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.

12. Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

13. Це рішення підлягає оприлюдненню в десятиденний термін з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

14. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, планування, ринкових реформ, управління комунальною власністю відповідно до частини 1 статті 114 Бюджетного кодексу України.

 

 

Голова                                                                       О.О. Ткаченко

 

 

 

Пояснювальна записка до проекту рішення районної ради

«Про районний бюджет Глухівського району на 2019 рік»

 

Проект районного бюджету на 2019 рік сформовано з урахуванням змін, внесених до Бюджетного та Податкового кодексів України та інших законодавчих актів, враховано основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2019 рік, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 546 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки».

Інформація про соціально-економічний стан у 2018 році і прогноз на 2019 рік, покладені в основу проекту бюджету.

 

Сільське господарство

 

На сьогодні аграрний сектор є однією з основних галузей економіки, базовою складовою виступає сільське господарство. Цей сектор також формує основу продовольчої, і, значною мірою, економічної та екологічної безпеки, а також формує соціально-економічні основи розвитку сільських територій.

Сільське господарство в районі спеціалізується в рослинництві на вирощуванні зернових і технічних культур, у тваринництві - на виробництві молока, м’яса великої рогатої худоби, свиней.

Пріоритетними завданнями економічного і соціального розвитку району в аграрному секторі економіки району є:

      - збільшення   обсягів   виробництва   продукції   сільського господарства з урахуванням вимог до забезпечення потреб району та можливості її реалізації за межі району;

      - оновлення та техніко-технологічне переоснащення підприємств
агропромислового комплексу;

-   оптимізація структури посівних площ сільськогосподарських культур, яка
буде відповідати  оптимальному  співвідношенню  культур  у  сівозмінах  в різних
природно-сільськогосподарських регіонах;

- підвищення розміру середньомісячної заробітної плати у галузі сільського господарства та доведення її до рівня середньої по області по усіх галузях економіки;

- подальше збільшення виплат за оренду земельних ділянок (паїв) сільсько­господарськими підприємствами залежно від результатів господарської діяльності та фінансово-економічного стану орендаря;

-       створення умов для розвитку сільських територій;

-       забезпечення цінової стабільності та товарної наповненості на продовольчому ринку району шляхом проведення ярмаркових та інших заходів.

В обсягах загального виробництва валової продукції сільського господарства рослинництво займає 84%, тваринництво16%.

 Протягом останніх років аграрна галузь району демонструє стабільний розвиток. Збільшено виробництва молочної сировини  на 7,5%, виробництво м’яса на 1,1%, надій на корову збільшено на  6,8%, очікуваний валовий збір зерна по всіх категоріях господарств в межах 301 тис. тонн з середньою урожайністю 65,8 ц/га.

Завдяки впровадженню у виробництво ресурсозберігаючих технологій та удосконалення системи насінництва сільськогосподарських культур підприємства району отримують високу урожайність зернових та технічних культур.

 

Промисловість.

 

Промисловість району представлена ТОВ «Глухівський кар’єр кварцитів», ДП «Глухівське лісове господарство» та Заруцьким вапновим заводом ПрАТ «Сумиагропромбуд».

За прогнозними розрахунками за 2018 рік обсяг реалізованої продукції становитиме 136,7 млн. гривень, що перевищить обсяг 2017 року на 53,2%. 

Малий та середній бізнес.

Невід’ємною складовою економіки району є розвиток малого та середнього бізнесу. Станом на 01.10.2018 в районі налічується 297 суб'єктів малого та середнього підприємництва, із них: 250 фізичних осіб-підприємців, 47 юридичних осіб. За звітний період зареєстровано 31 підприємець.

Задовольняючи потреби населення району в продовольчих та промислових товарах станом на 01.10.2018 на території району працює 63 магазини та 9 закладів ресторанного господарства.

 

Зайнятість населення.

 

Протягом 2018 року в районі збережено тенденцію зростання доходів населення. До кінця року середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника зросте на 9,7% порівняно з 2017 роком та становитиме 7315 гривень.

Пріоритетами на ринку праці району у 2019 році будуть:

- повернення безробітних громадян до продуктивної праці,

- скорочення терміну перебування на обліку.

Головним завданням розвитку району на 2019 рік, як і у попередні роки, залишається забезпечення динамічного, збалансованого розвитку, зростання добробуту та підвищення якості життя населення району шляхом забезпечення соціальної та економічної єдності, активізації економічного розвитку всіх галузей господарського комплексу, збільшення інвестиційної та інноваційної складової, нарощування обсягів промислового та сільськогосподарського виробництва, подальшого розвитку малого та середнього бізнесу, що дасть змогу підвищити рівень конкурентоспроможності економіки регіону.

 

Доходи

Інформація про хід виконання районного бюджету в 2018 році.

 

Очікувані надходження власних доходів районного бюджету за підсумками року складуть 28 523,8 тис. гривень (109,9 % до затверджених обсягів), що на 4 801,8 тис. гривень, або 20,2 %, більше фактичних надходжень за 2017 року.

Податку на доходи фізичних осіб, який займає 97,4 % в загальній сумі доходів, прогнозовано надійде до кінця року в сумі 27 785,4 тис. гривень, або 109,9 % до затвердженого показника на рік, у порівнянні з минулим роком зростання складе 4 428,0 тис. гривень, або на 19,0 %.

Плати за надання адміністративних послуг очікується отримати             599,1 тис. гривень (105,9 % до плану на рік), у порівнянні з минулим роком надходження збільшились на 69,7%.

Плати за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів – 133,5 тис. гривень.

Інших надходжень очікується отримати в сумі 5,8 тис. гривень.

 

ДОХОДИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ НА 2019 РІК

В основу розрахунків доходів загального фонду районного бюджету на 2019 рік покладено основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку району, напрями бюджетної політики, реформи місцевого самоврядування та децентралізація управління бюджетними коштами.

Проект районного бюджету на 2019 рік розроблено з урахуванням норм чинного Бюджетного та Податкового кодексів України, проекту Закону України  „Про Державний бюджет на 2019 рік” та інших законодавчих актів, врахована динаміка та тенденція надходжень податків, зборів, обов’язкових платежів за 2016-2017 роки та очікуване виконання за 2018 рік.

Обсяг ресурсу районного бюджету на 2019 рік прогнозується в сумі 136 399,6 тис. гривень, що на 17,0% менше очікуваних надходжень 2018 року за рахунок зменшення трансфертів з державного бюджету.

 

Динаміка власних надходжень доходів до районного бюджету Глухівського району

( тис.грн.)

 

Факт

2017 року

Очікувані надходження

2018 року

Проект

на 2019 рік

Відсоток

проект 2019 р. до очікуваних 2018 р

+,-

2019р.

до 2018р.

Всього загальний фонд

151 805,3

162 447,7

135 608,9

83,5

-26 838,8

у тому числі: власні доходи

23 722,0

28 523,8

31 646,0

110,9

+3 122,2

Офіційні трансферти

128 083,3

133 923,9

103 962,9

77,6

-29 961

Всього спеціальний фонд

2 544,3

1 854,3

790,7

42,6

-1 063,6

у тому числі: власні надходження бюджетних установ

1 099,6

1 205,8

745,7

61,8

-460,1

Офіційні трансферти

1 444,7

684,5

45,0

6,6

-639,5

Всього доходів:

154 349,6

164 302,0

136 399,6

83,0

-27 902,4

 

Прогнозні надходження доходів загального фонду районного бюджету на 2019 рік визначені в сумі 135608,9 тис. гривень, із них власні доходи – 31 646,0 тис. гривень, що на 3 122,2 тис. гривень або на 10,9 відсотка більше очікуваних надходжень за 2018 рік.

тис.грн.

 

Бюджетоутворюючим джерелом районного бюджету є податок та збір на доходи фізичних осіб. За прогнозними розрахунками у 2019 році очікуються надходження цього податку до районного бюджету у сумі 31 000,0 тис. гривень, що на 3 214,6 тис. гривень або на 11,6 відсотка більше очікуваних надходжень 2018 року.

Основними чинниками, які впливають на надходження податку на доходи фізичних осіб, є:

                    застосуванням єдиної ставки (18%) оподаткування доходів фізичних осіб;

підвищення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки;

легалізація виплати заробітної плати;

зарахування ПДФО від доходів за здавання фізичними особами в оренду (суборенду, емфітевзис) земельних ділянок, земельних часток (паїв) податковим агентом до відповідного бюджету за місцезнаходженням таких об’єктів оренди (суборенду, емфітевзис) (ЗУ від 10.07.2018 № 2497-VIII, чинний з 15.08.2018).

У загальній сумі доходів районного бюджету податок на доходи фізичних осіб складає 97,9%.

Адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень заплановано в сумі 600 тис. гривень, що на 6,7% більш очікуваних надходжень 2018 року, адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань прогнозовано надійде в 2019 році - 40,0 тис. гривень, або на 42,3% більш очікуваних надходжень 2018 року.

Адміністративний збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року (з січня 2019 року прожитковий мінімум становить  1 921,0 гривень).

Інших надходжень очікується отримати на рівні 2018 року в сумі 6,0 тис. гривень за рахунок повернення коштів минулих років до районного бюджету.

Трансфертів до загального фонду районного бюджету передбачається отримати 103 962,9 тис. гривень, з них:

базова дотація – 278,5 тис. гривень, що на 1 776,0 тис. гривень або 86,4  відсотка менше планових показників 2018 року;

дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 10 176,8 тис. гривень, що на 982,3 тис. гривень або 10,7  відсотка більше планових показників 2018 року;

медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 8 878,4 тис. гривень, що на 2 135,6 тис. гривень або 19,4 відсотки менше планових надходжень 2018 року;

освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 24 086,8 тис. гривень, що на 2 461,9 тис. гривень або 11,4 відсотки більше від 2018 року;

субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 12 880,2 тис. гривень, що на 26 318,1 тис. гривень або 67,2 відсотки менше планових надходжень цього року.З 1 січня 2019 планується проведення в три етапи монетизації субсидій. Державою планується кошти перераховувати на особові рахунки одержувачів субсидій у банківській установі з наступним їх переведенням на рахунки надавачів комунальних послуг;

субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 6 840,6 тис. гривень, що на 931,3 тис. гривень або 12,0 відсотків менше планових надходжень цього року;

субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 36 687,7 тис. гривень, що на 111,4 тис. гривень або на 0,3 відсотки менше планових надходжень поточного року;

субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 1 582,1 тис. гривень, що на 243,7 тис. гривень або на 18,2 відсотки більше  планових надходжень цього року;

субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 83,0 тис. гривень, що на 328,6 тис. гривень або на 79,8 відсотки менше планових надходжень 2018 року. Зменшення обсягів субвенції пояснюється змінами внесеними до Бюджетного кодексу України, згідно з якими кошти передбачені лише на І квартал 2019 року;

субвенція на утримання об'єктів спільного користування з бюджету м. Глухів – 750,0 тис. гривень, що на 35,0 тис. гривень більше планових показників 2018 року;

субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок медичної  субвенції з державного бюджету – 169,0 тис. гривень;

інші субвенції – 1 549,8 тис. гривень, із них: з обласного бюджету – 325,4 тис. гривень, з бюджету Березівської сільської ради – 125,7 тис. гривень; з бюджету Шалигинської селищної ради – 1 098,7 тис. гривень.

Обсяг доходів спеціального фондупропонується затвердити в сумі 790,7 тис. гривень, із них:

власні надходження бюджетних установ –  745,7 тис. гривень. Власні надходження бюджетних установ використовуються за напрямками, визначеними бюджетним кодексом України, в межах фактичних надходжень;

інші субвенції з місцевого бюджету - 45,0 тис. гривень. Це кошти, що перераховують до консолідованого фонду районного бюджету сільські та селищна ради з надходжень екологічного податку та грошових стягнень за шкоду, заподіяну за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища в наслідок господарської та іншої діяльності.

 
ВИДАТКИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ

 

Видатки по галузях бюджетної сфери заплановані на підставі вимог  Бюджетного кодексу України з урахуванням особливостей складання розрахунків до проектів бюджетів на наступний бюджетний період, доведених Міністерством фінансів України.

Основними причинами зростання видатків бюджетної сфери є:

- збільшення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС;

- покращення умов оплати праці педагогічних працівників шкіл;

- зміни в ціновій політиці щодо енергоносіїв;

- інфляційні процеси

З метою забезпечення належного соціального захисту кожного громадянина України у 2019 році також передбачено поетапне зростання розміру прожиткового мінімуму. Розміри прожиткового мінімуму у 2019 році порівняно з 2018 роком зростуть грудень до грудня попереднього року на 9,4  відсотка, а саме:

прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2019 року – 1 853 гривні, з 1 липня – 1 936 гривень, з1 грудня – 2 027 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з1 січня 2019 року1 626 гривень, з 1 липня – 1 699 гривень,  з 1 грудня – 1 779 гривень (середньорічний розмір становитиме 1669 гривень);

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2019 року2 027 гривень, з 1 липня – 2 118 гривень, з 1 грудня – 2 218 гривень (середньорічний розмір становитиме 2081 гривня);

працездатних осіб: з 1 січня 2019 року – 1 921 гривня, з 1 липня – 2007 гривень, з 1 грудня – 2 102 гривень (середньорічний розмір становитиме 1972 гривні);

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2019 року – 1497 гривень, з 1 липня – 1 564 гривні з 1 грудня – 1 637 гривень (середньорічний розмір становитиме 1537 гривень).

 

Видатки районного бюджету на 2019 рік сформовані  в розмірі 136 399,6 тис. гривень, в тому числі по загальному фонду – 135 457,9 тис. гривень та по спеціальному фонду – 941,7 гривень.

В повному обсязі враховано асигнування на оплату комунальних послуг, енергоносіїв, що споживаються бюджетними установами, із врахуванням їх очікуваного споживання за 2018 рік та запровадження заходів з енергозбереження, а також забезпечення видатків на харчування та медикаменти і проведення інших вкрай необхідних видатків в умовах економії коштів.

Але в той час незабезпеченість по заробітній платі педагогічних працівників, що фінансується за рахунок коштів освітньої субвенції, склала 1 734,6 тис. гривень.

Обсяг видатків загального фонду в сумі 135 457,9 тис. гривень розподілено наступним чином:

державне управління – 3 278,2  тис. гривень (питома вага у видатках загального фонду – 2,4 відсотки);

освіта – 46 716,7 тис. гривень (34,5 відсоток);

охорона здоров’я – 3 640,3 тис. гривень (2,7 відсотки);

соціальний захист та соціальне забезпечення – 66 195,3 тис. гривень (48,9 відсотків);

культура – 3 842,9 тис. гривень (2,8 відсотки);

фізична культура і спорт – 502,5 тис. гривень (0,4 відсотки);

трансферти іншим бюджетам – 10 630,9 тис. гривень (7,8 відсотки);

інші видатки – 651,0 тис. гривень (0,5 відсотка).

 

 

Районна рада

У районномубюджеті на 2019 рік передбачено видатки на її утримання по загальному фонду в сумі 2 846,7 тис. гривень, з них: на оплату праці з нарахуваннями – 2 448,3 тис. гривень, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 141,8 гривень, інші  видатки – 256,6 тис. гривень.

 

 

Районна державна адміністрація

На 2019 рік передбачені видаткив сумі 5 370,7 тис. гривень, в тому числі  по загальному фонду – 5 178,0 тис. гривень, по спеціальному – 192,7

тис. гривень.

За бюджетною програмою «Інша діяльність у сфері державного управління» передбачені видатки в сумі 431,4 тис. гривень   по загальному фонду, із них на:

КЗ «Об»єднаний трудовий архів» Глухівської районної ради за рахунок коштів районного бюджету 230,5 тис. гривень, в тому числі:

• оплата праці з нарахуваннями – 190,0 тис. гривень;

• оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 37,6 тис. гривень;

• інші поточні видатки – 2,9  тис. гривень.

Крім того, протягом 2019 року планується залучити кошти з бюджетів сільських рад в сумі 146,2 тис. гривень для покриття повної потреби на утримання установи.

На виконання заходівпрограми заплановані видатки в сумі 201,0 гривень, в тому числі:

на проведення заходів з відзначення в районі державних свят, історичних, пам’ятних дат, визначних подій району тощо – 100,0 тис. гривень;

на оплату послуг за інформування громадськості про діяльність органів влади через наявні засоби масової інформації - 70 тис. гривень;

на підвезення призовників строкової служби до обласного збірного пункту та на заходи по проведенню роз’яснювальна -просвітницької роботи щодо служби за контрактом у ЗСУ - 31,0тис. гривень.

У складі бюджету передбачаються видатки на створення матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у сумі 51,0 тис. гривень.

На виконання бюджетної програми «Інші програми  та заходи у сфері освіти» заплановані видатки в сумі 37,3 тис. гривень на  підготовку  молодих фахівців для установ  охорони здоров'я.

На виконання бюджетної програми «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» заплановано 933,0 тис. гривень (в тому числі 88,2 тис. гривень інша субвенція від Шалигинської селищної ради на утримання фахівця, який обслуговує громаду). На оплату праці з нарахуваннями заплановано 879,5 тис. гривень, оплату комунальних послуг та енергоносіїв –10,4 гривень.

Створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва є одним з пріоритетних напрямків регіональної політики. Кошти, вкладені в підтримку підприємництва, сприяють розв’язанню проблем продуктивної зайнятості населення і послабленню соціального напруження, насиченню ринку товарами та послугами.

Проектом бюджету на 2019 рік передбачено видатки в сумі 55,0 тис. гривень нанадання часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами, отриманими суб’єктами малого підприємництва у державних банківських установах.

 

На виконання заходів із захисту прав дітей заплановані видатки в сумі 15,0 тис. гривень.

 

Відшкодування  вартості лікарських засобівдля лікування окремих захворювань за рахунок коштів субвенції з державного бюджету планується в сумі 83,0 тис. гривень на 1 квартал 2019 року. Надалі планується фінансування цих видатків через Національну службу здоров'я.

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’язаплановані видаткина оплату пільгових рецептів в сумі 206,6 тис. гривень (в тому числі 76,0 на рідкісні (орфанні) захворювання).

Мережа установ, підпорядкованих КНП «Центр первинної медичної(медико-санітарної) допомоги» Глухівського району  включає 30 закладів галузі “Охорона здоров’я”. У зв’язку зі створенням у 2018 році КНП значно змінився підхід до фінансування даної галузі. Кошти комунальному некомерційному закладу будуть надходити від НСЗУ згідно заключених декларацій. Але у зв'язку із розгалуженістю мережі закладів ФАПів та ФП району цих коштів недостатньо. Тому на виконання заходів Програми підтримки медичної галузі в Глухівському районі передбачені видатки за рахунок власного фінансового ресурсу в сумі 2819,2 тис. гривень.

Крім того, направлено кошти додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів охорони здоров'я в сумі 588,5 тис. гривень на оплату енергоносіїв.

Враховуючи п. 5 ЗУ “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення” на стимулюючі виплати та оплату долікарняної допомоги заплановані видатки в сумі 2 073,0 тис. гривень.

Для придбання медикаментів планується 252,4 тис. гривень, на забезпечення транспортного обслуговування закладів, на проведення поточного ремонту та технічного обслуговування медичного обладнання, комп’ютерної техніки,  оплати послуг зв’язку, придбання предметів, матеріалів, інвентарю, відрядження передбачено 436,7 тис. гривень.

Спеціальний фонд запланований в сумі 57,0 тис. гривень (передача коштів до бюджету розвитку (спеціального фонду) на придбання комп’ютерної техніки.

На виконання заходів Програми з розроблення схеми планування  території Глухівського району заплановані видатки в сумі 90,7 тис. гривень  за рахунок передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

На фінансову підтримку громадської організації ветеранів заплановано 15.0 тис. гривень.

 

Відділ освіти Глухівської районної державної адміністрації

У проекті районного бюджету Глухівського району на 2019 рік видатки  передбачено у сумі 48 309,8 тис. гривень, у тому числі по загальному фонду 47 655,8 тис. гривень, спеціальному – 654,0 тис. гривень.

Видатки спеціального фонду включають: видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 630,0 тис. гривень, капітальні видатки, що передані із загального фонду до бюджету розвитку – 24,0 тис. гривень.

Із загальної суми видатки за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам складуть – 24 086,8 тис. гривень, які спрямовуються виключно на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх шкіл, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти з у розмірі 8 061,7тис. гривень та власного фінансового ресурсу районного бюджету у розмірі 15 531,3 тис. гривень.

Незабезпеченість по заробітній платі педагогічних працівників, що фінансується за рахунок коштів освітньої субвенції, склала 1 734,6 тис. гривень.

Мережа установ, підпорядкованих відділу освіти Глухівської районної державної адміністрації, включає 17 закладів, у тому числі: 11 НВК, 1 ЗОШ, дитячо – юнацьку спортивну школу, методичний кабінет, позашкільний заклад освіти, централізовану бухгалтерію, господарчу групу.

Із загальної суми видатків наутримання  НВК передбачені кошти в обсязі 43 448,4 тис. гривень, у тому числі по загальному фонду 42 818,4 тис. гривень, із них: за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 24 086,8 тис. гривень, додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам – 8 061,7 тис. гривень та власного ресурсу 10669,9 тис. гривень. По спеціальному фонду – 630,0 тис. гривень, у тому числі власні надходження бюджетних установ - 630,0 тис. гривень.       

Видатки інших закладів, підпорядкованих відділу освіти Глухівської районної державної адміністрації, (позашкільна освіта, методичне забезпечення, централізована бухгалтерія, господарча група) передбачені за рахунок власного ресурсу в сумі 3 861,0 тис. гривень. Капітальні видатки, що передані із загального фонду до бюджету розвитку – 24,0 тис. гривень. Їх планується спрямувати на придбання ноутбуків для централізованої бухгалтерії відділу освіти.

Крім того, заплановані видатки  в сумі 14,8 тис. гривень на виплату допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування,  яким виповнюється 18 років.

 

В структурі видатків закладів, підпорядкованих відділу освіти, найбільшу питому вагу займають видатки на оплату праці з нарахуваннями (82,6% або 39 386,9 тис. гривень).

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв заплановані в сумі 3 321,0 тис. гривень, що становить 7,0% в структурі витрат і відповідає розрахунковій потребі.

Видатки на харчування заплановані в сумі 1 677,5 тис. гривень. Вартість харчування 1 дітодня  складає 15,00 гривень.(3,5%).

На заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення  дітей, що здійснюються за рахунок  коштів  на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, передбачається спрямувати  з власного ресурсу  499,3 тис. гривень.

На забезпечення діяльності дитячо-юнацької спортивної школи  планується направити 462,5 тис. гривень, із них 43,5 тис. гривень - інша субвенція від Шалигинської селищної ради  на утримання тренера.

 

Управління соціального захисту населення

Глухівської районної  державної адміністрації

 

У проекті районного бюджету Глухівського району на 2019 рік на утримання закладів та проведення заходів соціального захисту населення передбачені кошти в загальній сумі 64 766,7 тис. гривень, у тому числі по загальному фонду – 64 696,0 тис. гривень та спеціального фонду – 70,7 тис. гривень.

За рахунок районного бюджету та субвенції від Шалигинської селищної ради утримується територіальний центр соціального обслуговування. Видатки на його утримання заплановані в сумі 5 595,2 тис. гривень (в тому числі інша субвенція від Шалигинської селищної ради в сумі 884.2 тис. гривень), в тому числі  по загальному фонду 5 524,5 тис. гривень, по спеціальному 70,7 тис. гривень. У структурі видатків  на територіальний центр найбільшу питому вагу займає заробітна плата з нарахуваннями 5 317,0 тис. гривень або 96,2 %, енергоносії 48,5 тис. гривень, або 0,9 % та на інші видатки 159,0  тис. гривень або 2,9 %.

На виконання Програми соціального захисту населенняна 2019-2021 роки заплановані видатки в сумі 647,0 тис. гривень, напрями використання яких наведені в таблиці:

 

№ п/п

Назва

 2019 рік,

тис. грн.

1.

Матеріальна допомога у зв’язку зі скрутним становищем

63,9

2.

Матеріальна допомога учасникам бойових дій на теріторії Афганістану в честь відзначення 30-ї річниці виведення військ

15,00

3.

Щомісячна підтримка осіб з числа ІВВ та УБД, яким виповнилось 90 і більше років

16,5

4.

Щомісячна грошова допомога  батькам загиблих учасників УБД при виконання обов’язків військової служби в мирний час

4,9

5.

Допомога онкохворим дітям

5,00

6.

Надання матеріальної підтримки хворим на ниркову недостатність при проходженні лікування

6,00

7.

Матеріальна допомога учасникам АТО

10,00

8.

Пільги на ЖКП особам з інвалідністю по зору і захворюванню хребта

2,1

9.

Виплата компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги

243,5

10.

Відшкодування організації, надавачу пільг з послуг зв’язку

15,0

11.

Оплата послуг санаторно-курортного лікування осіб, які мають на це право згідно законодавства

23,0

12.

Покращення матеріально-технічного забезпечення управління соціального захисту населення (придбання  програмного забезпечення, предметів, матеріалів та інші видатки на утримання установи)

25,0

13.

Субсидія в порядку винятку

30,0

14.

Допомога при народження дитини

100,0

15.

Виплата грошової компенсації за пільговий проїзд у приміському транспорті

87,1

 

Всього виплат:

647,0

Враховуючи фінансову спроможність районного бюджету на 2019 рік вищезазначені видатки сплановані на рівні 2018 року.

Крім того, на видатки соціального захисту передбачаються субвенції від Шалигинської  селищної ради в сумі 82,7 тис. гривень та Березівської сільської ради в сумі 125,7 тис. гривень, кошти обласного бюджету в сумі 325,3 тис. гривень.

Кошти державного бюджету в 2019 році будуть направлені на:

·        надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджетув сумі 12 880 тис. гривень;

·        виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі – 36 687,7 тис. гривень;

·        виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі – 1 582,1 тис. гривень.

 

Відділ культури, молоді і спорту

Глухівської районної державної адміністрації

У проекті районного бюджету Глухівського району на 2019 рік видатки на утримання закладів, підпорядкованих відділу культури, молоді і спорту Глухівської районноїдержавної адміністрації передбачені у сумі 3 950,5 тис. гривень, у тому числі по загальному фонду – 3 905,5 тис. гривень, спеціальному – 45,0 тис. гривень За рахунок цих коштів планується забезпечити функціювання 2 комунальних закладів - «Районний будинок культури» та «Глухівська центральна районна бібліотека», централізована бухгалтерія та  виконання  мистецьких заходів і заходів по молоді та спорту.

Обсяг видатків загального фонду передбачено направити на утримання:

· районного будинку культури  – 1 920,0 тис. гривень;

·  на проведення культурно-мистецьких заходів – 198,7 тис. гривень;

· бібліотеки – 1 392,7 тис. гривень (в тому числі за рахунок субвенції на спільне користування від міста Глухів в сумі 750,0 тис. гривень);

· інших культурно-освітніх закладів та заходів – 311,5 тис. гривень (централізована бухгалтерія).

В структурі видатків на культуру найбільшу питому вагу (74,3 відсотків) займає заробітна плата –  2 840,9 тис. гривень. На оплату енергоносіїв планується направити 562,6 тис. гривень (14,7 %). Інші видатки склали 419,4 тис. гривень, або 11 %.

У проекті районного бюджету Глухівського району на 2019 рік по молоді та спорту  передбачено видатки загального фонду в сумі 62,6 тис. гривень, які будуть спрямовані на проведення масових заходів з фізичної культури  та заходи у справах молоді.

 

 

Для реалізації заходів Програми розвитку туризму в Глухівському районі на 2018-2020 роки плануються кошти в сумі 20,0 тис. гривень.

За рахунок власних надходжень бюджетних установ на утримання закладів планується спрямувати 45,0 тис. гривень, в тому числі: по бібліотечним закладам 10.0 тис. гривень, по будинку культури 35,0 тис. гривень, які планується направити  на  придбання канцелярських товарів, передплату періодичних видань, ремонт та заправку картриджів, поточний ремонт автомобіля, оплата енергоносіїв, заробітну плату техпрацівника та бібліотекара, придбання книжкового фонду.

 

Фінансове управління

Глухівської районної державної адміністрації

 

Обсяг резервного фонду районного бюджету на 2019 рік передбачено в сумі 479,3 тис. гривень.

Для забезпечення якісного медичного обслуговування населення  Глухівського району центральною районною лікарнею передбачено передачу коштів до міського бюджету м. Глухів в сумі 10 573,9 тис. гривень, а саме:

- субвенцію з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції до міського бюджетум. Глухів в сумі 8 878,4 тис. гривень,

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції на забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет в сумі 169,0 тис. гривень,

- дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі 1 526,5 тис. гривень,

- іншу субвенцію на забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 45,0 тис. гривень.

Крім того, заплановані кошти іншої субвенції  в сумі  56.9 тис. гривень обласному бюджету Сумської області  на виконання  обласної Програми здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на 2016-2020 роки.

 

Кредитування

На фінансування районної цільової програми підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» на 2019 рік на надання кредитів індивідуальним сільським забудовникам планується з спеціального фонду районного бюджету – 54,8 тис. гривень за рахунок повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників в минулі роки.

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

Обсяг видатків на 2019 рік ставить 45,0 тис. гривень, із них: на підтримку та утримання гідроспоруд – 15,0 тис. гривень, на встановлення в натурі меж, територій та об’єктів природно-заповідного значення на території Білокопитівської сільської ради - 30 тис. гривень.

 

Регіональні програми

 

На фінансування 12регіональних цільових програм передбачено 5 202,2 тис. гривень.

 

 

Начальник фінансового управління 

В.МАНЖОС

 

 

 

ПРОГНОЗ

районного бюджету на 2020 та 2021 роки

Загальна частина

 

Прогноз районного бюджету на 2020 – 2021 роки (далі – Прогноз) розроблений на основі норм чинного Бюджетного та Податкового кодексів України, побудованих на принципах децентралізації фінансів, зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування, з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 546 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019 – 2021 роки», рекомендацій Міністерства фінансів України щодо складання проектів місцевих бюджетів на середньострокову перспективу, інших законодавчих актів та галузевих регіональних програм.

 

Основними завданнями Прогнозу є:

· підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків;

· посилення бюджетної дисципліни та контролю за витрачанням бюджетних коштів. 

Прогноз включає основні показники економічного і соціального розвитку району, індикативні прогнозні показники районного бюджету за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування, взаємовідносин державного та місцевих бюджетів. Прогноз районного бюджету базується на принципах збалансованості, обґрунтованості, ефективності та результативності.

 

Індикативні прогнозні показники районного бюджету на 2020 та 2021 роки є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності та формування показників проектів районного бюджету на 2020 рік та 2021 рік. 

Індикативними показниками соціально-економічного розвитку, які використовуються при складанні Прогнозу є:

індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року)

2020 рік – 105,6 відсотка, 2021 рік – 105,0 відсотка; 

   видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270), які розраховано з урахуванням прогнозного зростання тарифів на енергоносії та прогнозного індексу цін виробників, на 2020 рік збільшено в середньому порівняно із 2019 роком на коефіцієнт 1,08, на 2021 рік порівняно із 2020 роком  на 1,06;

 статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів;

Можливі ризики невиконання прогнозних показників: при несприятливих зовнішніх факторах на економіку України і, як наслідок, на фінансово-економічну ситуацію регіону, можливе недосягнення запланованих темпів зростання фонду оплати праці, що призведе до невиконання прогнозних показників з податку на доходи фізичних осіб. 

При формуванні дохідної частини бюджету на середньостроковий період були враховані фактичні надходження за 2016 – 2017 роки, очікувані надходження 2018 року та прогнозні показники на 2019 рік та індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) на 2020 рік – 105,6 відсотка, на 2021 рік – 105,0 відсотка.

Обсяг доходів загального фонду районного бюджету на 2020 рік розрахований в сумі 143203,0 тис. гривень, що на 7594,1 тис. гривень, або 5,6%, більше прогнозних показників 2019 року. До спеціального фонду прогнозується отримати 835,0 тис. гривень, що на 44,3 тис. гривень (5,6%) більше прогнозних показників на 2019 рік.

У 2021 році прогнозується отримати доходів до загального фонду районного бюджету в сумі 150363,2 тис. гривень або на 5,0% більше прогнозних показників 2020 року та до спеціального фонду – 876,7 тис. гривень (приріст 5%).

 

Видатки районного бюджету на 2020 та 2021 роки

 

Прогноз видатків бюджету на 2020 та 2021 роки розроблено на основі макропоказників економічного і соціального розвитку України на відповідні роки, показників дохідної частини бюджету, обсягів фінансування та повернення кредитів до бюджету.

 

Індикативні прогнозні показники за функціональним призначенням на 2020 та 2021 роки

 

Назва показника

2020 рік

2021 рік

загальний фонд

спеціальний фонд

РАЗОМ

загальний фонд

спеціальний фонд

РАЗОМ

Неподаткові надходження

682.1

787.5

1469.6

716.3

826.8

1543.1

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

682.1

 

682.1

716.3

 

716.3

Плата за надання адміністративних послуг

675.9

 

675.9

709.6

 

709.6

Інші неподаткові надходження

6.3

 

6.3

6.7

 

6.7

Власні надходження бюджетних установ

 

787.5

787.5

 

826.8

826.8

Офіційні трансферти

109784.8

47.5

109832.3

115274.1

49.9

115324

Дотації з державного бюджету

294.1

 

294.1

308.8

 

308.8

Субвенції з державного бюджету

34811.2

 

34811.2

36551.8

 

36551.8

Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

10746.7

 

10746.7

11284

 

11284

Субвенції з місцевих бюджетів

63932.8

47.5

63980.3

67129.4

49.9

67179.3

Всього доходів

143203.0

835.0

144038

150363.2

876.7

151239.9

ВИДАТКИ

143043.5

994.5

144038

150195.7

1044.2

151239.9

Державне управління

3461.8

 

3461.8

3634.9

 

3634.9

Освіта

49332.8

690.6

50023.4

51799.4

725.1

52524.6

Охорона здоров’я

3844.2

60.2

3904.4

4036.4

63.2

4099.6

Соціальний захист та соціальне забезпечення

69902.2

74.7

69976.9

73397.3

78.4

73475.7

Культура і  мистецтво

4058.1

47.5

4105.6

4261.0

49.9

4310.9

Фізична культура і спорт

530.7

 

530.7

557.2

0.0

557.2

Економічна діяльність

58.1

73.9

132.0

61.0

77.6

138.6

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

53.8

47.6

101.4

56.5

50.0

106.5

Резервний фонд

528.0

 

528.0

554.4

0.0

554.4

Кошти, що передаються до бюджетів інших рівнів

11273.8

 

11273.8

11837.5

 

11837.5

Субвенції з державного бюджету

9661.8

 

9661.8

10144.9

 

10144.9

Дотаціїї з місцевого бюджету іншим бюджетам

1612.0

 

1612.0

1692.6

 

1692.6

ФІНАНСУВАННЯ

-159.5

159.5

0

-167.5

167.5

0.0

Кошти, одержані із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

-159.5

159.5

0

-167.5

167.5

0.0

КРЕДИТУВАННЯ

 

 

0

 

 

0

Надання кредитів

 

57.9

57.9

 

60.8

60.8

Повернення кредитів

 

-57.9

-57.9

 

-60.8

-60.8

 

 

Органи місцевого самоврядування

 

Пріоритетними завданнями апарату районної ради є забезпечення здійснення повноважень, наданих Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими нормативно-правовими актами.

У 2020 - 2021 роках планується здійснити такі заходи: організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, взаємодію і зв’язок з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

 

Освіта

 

Пріоритетом розвитку галузі освіти є забезпечення рівного доступу громадян району до якісної освіти, виховання компетентної особистості, модернізація системи освіти шляхом виконання регіональних планів та модернізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів.

 

У 2020 та 2021 роках передбачається здійснити такі заходи:

- запровадження інформаційно–комунікаційних технологій у навчальних закладах;

- удосконалення системи роботи з обдарованою молоддю;

- створення умов для реалізації державних гарантій і конституційних прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- підвищення престижу та соціального статусу педагогічних працівників, стимулювання активної участі вчителів у становленні і розвитку освіти, популяризації кращих педагогічних здобутків і професійної майстерності;

- підвищення рівня професійної компетенції педагогічних працівників, прибуття до загальноосвітніх навчальних закладів області молодих спеціалістів – випускників вищих педагогічних закладів;

- розвиток позашкільної освіти;

- упровадження в навчальних закладах сприятливого середовища, спрямованого на збереження здоров’я учнів;

- модернізація матеріально-технічної та методичної бази загальноосвітніх навчальних закладів, підвищення якості освіти;

- забезпечення рівного доступу громадян до якісної освіти, оптимізація мережі освітніх закладів.

 

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- створення умов для проживання та виховання дітей, подолання соціальної ізольованості вихованців, забезпечення розвитку, виховання, навчання та ранньої адаптації дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дошкільного і шкільного віку;

- створення сприятливих умов для якісного харчування учнів;

- приведення інформаційної компетентності учасників навчально-виховного процесу у відповідність із сучасними вимогами;

- підвищення якості надання освітніх послуг здібним та обдарованим учням;

- створення механізму підтримки та розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді;

- підвищення соціального статусу педагогічних працівників, які мають високі досягнення у роботі з учнівською молоддю;

- удосконалення науково-методичного забезпечення процесу підвищення кваліфікації вчителів;

- удосконалення мережі закладів освіти;

- збільшення охоплення дітей сільської місцевості позашкільною освітою.

 

Охорона здоров’я

 

Пріоритетами розвитку галузі є забезпечення населення району  високоякісними і доступними медичними послугами та створення сприятливих умов життєдіяльності людини, пріоритетність фінансування закладів. 

 

У 2020 та 2021 роках передбачається здійснити такі заходи:

- забезпечення населення доступною та якісною медичною допомогою;

- поліпшення здоров’я населення району, забезпечення рівного і справедливого доступу всіх жителів району до медичних послуг належної якості;

 - зниження рівня інвалідності населення;

- посилення профілактичної роботи та запровадження її нових форм;

- добудова та дооснащення закладів охорони здоров’я сучасним лікувально-діагностичним обладнанням;

- стимулювання медичних працівників за досягнення у проведеній лікувально-профілактичній роботі;

- удосконалення кадрового потенціалу шляхом збільшення регіонального замовлення на навчання студентів у вищих медичних закладах.

 

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- підвищення рівня медичного обслуговування населення, розширення можливості щодо його доступності та якості;

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

 

Пріоритетними завданнями у сфері соціального захисту та соціального забезпечення є:

- підвищення ефективності управління бюджетними коштами на державну підтримку соціально вразливих верств населення;

- забезпечення підвищення рівня охоплення соціальною підтримкою незаможних верств населення;

- підвищення рівня матеріального забезпечення осіб з обмеженими фізичними можливостями.

 

У 2020 та 2021 роках передбачається здійснити такі заходи:

- покращення медичного і соціального обслуговування інвалідів, у тому числі дітей-інвалідів;

- надання своєчасної медичної допомоги, здійснення необхідних реабілітаційних заходів;

- проведення додаткових заходів, спрямованих на інтеграцію інвалідів та дітей-інвалідів у суспільство;

- покращення матеріального стану сімей загиблих (померлих) при виконанні службового обов’язку під час проведення антитерористичної операції;

         - покращення матеріального стану сімей загиблих учасників бойових дій та території інших держав, що втратили годувальників.

- забезпечення фінансової підтримки ветеранських організацій;

- покращення матеріального забезпечення сімей (окремих осіб), які в силу життєвих обставин потрапили в скрутне матеріальне становище тощо;

- підтримка осіб, які здійснюють догляд за інвалідами та престарілими особами.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- покращення медичного і соціального обслуговування осіб з інвалідністю, у тому числі дітей-інвалідів;

- надання своєчасної медичної допомоги, здійснення необхідних реабілітаційних заходів;

- забезпечення фінансових потреб громадських організацій інвалідів;

- проведення додаткових заходів, спрямованих на інтеграцію осіб з інвалідністю, у тому числі дітей-інвалідів у суспільство;

- покращення матеріального стану сімей загиблих (померлих) при виконанні службового обов’язку під час проведення антитерористичної операції (операції об’єднаних сил), поліпшення житлово-побутових умов проживання сімей загиблих при виконанні службового обов’язку під час проведення антитерористичної операції, забезпечення твердим паливом (дровами, торфобрикетами) сімей учасників антитерористичної операції; покращення матеріального стану сімей загиблих учасників бойових дій на територіях інших держав, що втратили годувальників. 

 

Підтримка сімей та молоді, гендерної рівності

 

Пріоритетами розвитку у цій сфері є забезпечення соціальної підтримки сімей, дітей та молоді через систему соціальних послуг.

 

У 2020 та 2021 роках передбачається здійснити такі заходи:

- формування громадянської позиції і національно-патріотичне виховання молоді;

- популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді;

- організація та проведення на належному рівні оздоровчо-відпочинкової кампанії;

- соціальне забезпечення та підтримка сімей з дітьми, популяризація сімейних форм виховання;

- дотримання права дитини та створення умов для її благополучного зростання і виховання у колі здорової сім'ї;

- забезпечення соціальної підтримки сімей, дітей та молоді через  систему соціальних послуг;

- попередження насильства в сім'ї та протидія торгівлі людьми;

- утвердження гендерної рівності у суспільстві;

- дотримання пріоритету усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

 

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- створення правових, соціальних і економічних умов для належного функціонування та розвитку сім’ї;

- утвердження духовно і фізично здорової, матеріально і соціально благополучної сім’ї та молодої людини;

- забезпечення виконання сім’єю її основних функцій;

- забезпечення реалізації рівних прав та можливостей жінок і чоловіків незалежно від статевої приналежності;

- підвищення рівня громадянської освіти серед молоді, популяризація здорового способу життя, підвищення рівня соціальної мобільності молоді;

- забезпечення 100% від потреби оздоровлення дітей загиблих учасників антитерористичної операції;

- забезпечення пріоритетності права дитини на сімейне виховання, розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

 

Культура і мистецтво

 

Пріоритетом розвитку у цій сфері є забезпечення доступності до інформації, культурних надбань незалежно від місця проживання, статусу, приналежності до певної соціальної чи етнічної групи з метою соціального, духовного розвитку, творчої реалізації особистості заради дотримання миру, європейських цінностей; збереження, примноження культурних надбань; створення умов для творчого розвитку особистості та підвищення культурного рівня громадян.

 

У 2020 та 2021 роках передбачається здійснити такі заходи:

- забезпечення збереження мережі та покращення матеріально-технічного стану закладів культури;

- забезпечення доступності для широких верств населення якісних послуг закладів культури клубного типу, бібліотек, музеїв;

- розвиток культури та культурного розмаїття;

- розвиток і збереження національних традицій та звичаїв, нематеріальної культурної спадщини;

- збереження пам’яток та об’єктів культурної спадщини;

- модернізація матеріально-технічної бази, інформатизація закладів культури;

- забезпечення та збереження кадрового потенціалу закладів культури і мистецтв, у тому числі в сільській місцевості.

 

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- створення умов для задоволення культурних потреб населення району, творчого розвитку, естетичного виховання громадян;

- формуванню гармонійного культурного середовища;

- збільшення чисельності населення, охопленого культурно-дозвіллєвою діяльністю, бібліотечним, музейним;

- збереження, розвиток та вивчення національної культурної спадщини;

- приведення матеріально-технічної бази закладів культури у відповідність до сучасних вимог;

- поповнення та оновлення бібліотечних фондів, запровадження нових інформаційних послуг;

- надання якісних культурно-мистецьких послуг;

- посилення контролю за збереженням історико-культурної спадщини;

- забезпечення високого рівня проведення фестивалів, конкурсів, свят;

- сприяння консолідації та розвитку української нації, забезпечення прав громадян на свободу світогляду і віросповідання, у тому числі національних меншин.

 

Туризм

 

Пріоритетом розвитку у цій сфері є створення привабливого туристичного інвестиційного клімату, популяризація історико-культурної спадщини району, створення сучасної туристичної інфраструктури.

 

У 2020 та 2021 роках передбачається здійснити такі заходи:

- формування  реєстру туристичних ресурсів  Глухівського району  та визначення  територій  пріоритетного туристичного розвитку;

- розроблення, виготовлення, придбання та поширення рекламно-інформаційної, сувенірної, презентаційної продукції щодо туристичних можливостей Глухівського району;

- організація та проведення семінарів і нарад для представників бізнесу, що надають послуги у сфері туризму.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- забезпечення розвитку об’єктів туристичної інфраструктури та міжнародного співробітництва в сфері туризму;

- створення сприятливих умов розбудови туристичної інфраструктури;

- створення якісного та конкурентоспроможного туристичного продукту;

- забезпечення туристичної привабливості Глухівського району.

 

Фізична культура і спорт

 

Пріоритетами розвитку у цій сфері є залучення широких верств населення до масового спорту, популяризація здорового способу життя, забезпечення максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді в дитячо-юнацькому, резервному спорті, спорті вищих досягнень, створення умов для занять фізичною культурою і спортом, підтримка діяльності закладів дитячо-юнацького та резервного спорту.

 

У 2020 та 2021 роках передбачається здійснити такі заходи:

- забезпечення розвитку фізичної культури та спорту в навчально-виховній сфері;

- підвищення рівня охоплення населення різних вікових і соціальних груп усіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності.

 

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та масовим спортом, зміцнення здоров'я нації та попередження захворювань.

 

Кредитування

 

Прогнозні показники по видатках на кредитування обласного бюджету на 2020-2021 роки розраховані з урахуванням прогнозних розрахунків Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву».

 

 

Начальник фінансового управління                               В.МАНЖОС

 

    Додаток 1                                                        до   рішення районної ради сьомого скликання  "Про районний бюджет Глухівського району на 2019 рік"            від 21.12.2018
         
         
Доходи районного бюджету на  2019 рік 
          (грн.)
Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
Усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження 31 000 000     31 000 000     0     0    
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринковою вартості 31 000 000     31 000 000     0     0    
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 31 000 000     31 000 000     0     0    
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 20 200 000     20 200 000        
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 2 600 000     2 600 000        
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж  заробітна плата 8 000 000     8 000 000        
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 200 000     200 000        
20000000 Неподаткові надходження 1 391 700     646 000     745 700     0    
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 646 000     646 000        
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 640 000     640 000        
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 40 000     40 000        
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 600 000     600 000        
24000000 Інші неподаткові надходження   6 000     6 000        
24060000 Інші надходження   6 000     6 000        
24060300 Інші надходження   6 000     6 000        
25000000 Власні надходження бюджетних установ 745 700       745 700      
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 745 700       745 700     0    
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 104 600     0     104 600      
25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 600 000       600 000      
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ  11 100       11 100      
25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 30 000       30 000      
  Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 32 391 700     31 646 000     745 700     0    
40000000 Офіційні трансферти  104 007 912     103 962 912     45 000     0    
41000000 Від органів державного управління 104 007 912     103 962 912     45 000     0    
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 278 500     278 500     0      
41020100 Базова дотація  278 500     278 500        
41030000 Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам 32 965 200     32 965 200       0    
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 24 086 800     24 086 800        
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 8 878 400     8 878 400        
41040000 Дотації  з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 10 176 780     10 176 780     0     0    
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації  з державного бюджету 10 176 780     10 176 780        
41050000 Субвенції  з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 60 587 432     60 542 432     45 000     0    
41050100 Субвенція з місцевого бюджету ннадання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  12 880 240     12 880 240        
41050200 Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 6 840 600     6 840 600        
41050300 Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  36 687 700     36 687 700        
41050700 Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 1 582 100     1 582 100        
41051500 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок медичної  субвенції з державного бюджету 169 020     169 020        
41052000 Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 83 010     83 010        
41053300 Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування 750 000     750 000        
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 1 594 762     1 549 762     45 000      
Х Разом доходів 136 399 612     135 608 912     790 700     0    
         
  Голова   О.ТКАЧЕНКО    

 

 

      Додаток 2                                                              до   рішення районної ради сьомого скликання "Про районний бюджет Глухівського району на 2019 рік"
         21.12.2018
Фінансування районного бюджету на 2019 рік  
  (грн.)
Код Найменування
згідно з Класифікацією фінансування бюджету
Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
Фінансування за типом кредитора
200000 Внутрішнє фінансування 0,0 -171 700,00 171 700,00 171700,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів  0,0 -171 700,00 171 700,00 171700,00
208100 На початок періоду  0,0      
208400 Кошти,що передаються  із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,0 -171 700,00 171 700,00 171700,00
Х Загальне фінансування 0,0 -171 700,00 171 700,00 171700,00
Фінансування за типом боргового зобов'язання
600000 Фінансування за активними операціями   -171 700,00 171 700,00 171700,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів   -171 700,00 171 700,00 171700,00
602100  На початок періоду         
602400 Кошти,що передаються  із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)   -171 700,00 171 700,00 171700,00
Х Загальне фінансування   -171700,00 171700,00 171700,00
Голова      О.ТКАЧЕНКО    

 

                          Додаток 3                                                                    до   рішення районної ради сьомого скликання  "Про районний бюджет  Глухівського району на 2019 рік"
                            21.12.2018    
РОЗПОДІЛ
видатків районного бюджету на 2019 рік
 
                              (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування  згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
 
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
усього видатки споживання з них видатки розвитку усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000     Глухівська районна рада 2 846 750,00 2 846 750,00 2 006 825,00 141 825,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   2 846 750,00
0110000     Глухівська районна рада 2 846 750,00 2 846 750,00 2 006 825,00 141 825,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   2 846 750,00
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 2 846 750,00 2 846 750,00 2 006 825,00 141 825,00               2 846 750,00
0200000     Глухівська районна державна адміністрація 5 178 029,00 5 178 029,00 2 561 981,00 636 627,00   192 700,00 147 700,00 45 000,00 0,00 0,00 147 700,00 5 370 729,00
0210000     Глухівська районна державна адміністрація 5 178 029,00 5 178 029,00 2 561 981,00 636 627,00   192 700,00 147 700,00 45 000,00 0,00 0,00 147 700,00 5 370 729,00
0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 431 472,00 431 472,00 155 721,00 37 635,00               431 472,00
0211162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 37 300,00 37 300,00                   37 300,00
0212111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 3 350 687,00 3 350 687,00 1 685 390,00 588 545,00   57 000,00 57 000,00       57 000,00 3 407 687,00
0212146 2146 0763 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 83 010,00 83 010,00                   83 010,00
0212152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров"я  206 600,00 206 600,00                   206 600,00
0213112 3112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 15 000,00 15 000,00                   15 000,00
0213121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 932 960,00 932 960,00 720 870,00 10 447,00               932 960,00
0213192 3192 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість 15 000,00 15 000,00                   15 000,00
0217350 7350 0443  Розроблення схем  планування  та забудови  територій ( містобудівної документації)           90 700,00 90 700,00       90 700,00 90 700,00
0217610 7610 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва 55 000,00 55 000,00                   55 000,00
0218110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 51 000,00 51 000,00                   51 000,00
0218311 8311 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів           45 000,00   45 000,00       45 000,00
0600000     Відділ освіти Глухівської районної державної адміністрації 47 655 751,00 47 655 751,00 32 204 833,00 3 320 971,00   654 000,00 24 000,00 630 000,00 0,00 0,00 24 000,00 48 309 751,00
0610000     Відділ освіти Глухівської районної державної адміністрації 47 655 751,00 47 655 751,00 32 204 833,00 3 320 971,00   654 000,00 24 000,00 630 000,00 0,00 0,00 24 000,00 48 309 751,00
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком , інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 42 818 435,00 42 818 435,00 29 071 015,00 3 117 910,00   630 000,00   630 000,00       43 448 435,00
0611090 1090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 842 080,00 842 080,00 624 110,00 10 200,00               842 080,00
0611150 1150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів  1 025 620,00 1 025 620,00 739 070,00 76 369,00               1 025 620,00
0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти  1 993 300,00 1 993 300,00 1 429 848,00 112 336,00   24 000,00 24 000,00       24 000,00 2 017 300,00
0613140 3140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей, (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 499 290,00 499 290,00                   499 290,00
0613242 3242 1090  Інші заходи  у сфері  соціального захисту  і соціального забезпечення  14 480,00 14 480,00                   14 480,00
0615031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота  комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл  462 546,00 462 546,00 340 790,00 4 156,00               462 546,00
0800000     Управління  соціального захисту населення  Глухівської районної державної адміністрації 64 696 000,00 64 696 000,00 4 297 600,00 39 900,00   70 700,00 0,00 70 700,00 47 000,00 0,00   64 766 700,00
0810000     Управління  соціального захисту населення  Глухівської районної державної адміністрації 64 696 000,00 64 696 000,00 4 297 600,00 39 900,00   70 700,00 0,00 70 700,00 47 000,00 0,00   64 766 700,00
0813011 3011 1030 Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства  1 925 000,00 1 925 000,00                   1 925 000,00
0813012 3012 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 10 955 240,00 10 955 240,00                   10 955 240,00
0813021 3021 1030 Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 560 000,00 560 000,00                   560 000,00
0813022 3022 1060 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 6 280 600,00 6 280 600,00                   6 280 600,00
0813031 3031 1030 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 38 400,00 38 400,00                   38 400,00
0813032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати  послуг зв'язку 22 350,00 22 350,00                   22 350,00
0813033 3033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 12 000,00 12 000,00                   12 000,00
0813041 3041 1040 Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами 190 650,00 190 650,00                   190 650,00
0813043 3043 1040 Надання допомоги при народженні дитини 7 753 000,00 7 753 000,00                   7 753 000,00
0813044 3044 1040 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 1 503 000,00 1 503 000,00                   1 503 000,00
0813045 3045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям 6 720 600,00 6 720 600,00                   6 720 600,00
0813046 3046 1040 Надання тимчасової державної допомоги дітям 55 200,00 55 200,00                   55 200,00
0813047 3047 1040 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім,ям 10 332 650,00 10 332 650,00                   10 332 650,00
0813050 3050 1070 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 38 500,00 38 500,00                   38 500,00
0813081 3081 1010 Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю 6 892 200,00 6 892 200,00                   6 892 200,00
0813082 3082 1010 Надання державної соціальної допомоги особам,  які не  мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд 1 038 600,00 1 038 600,00                   1 038 600,00
0813083 3083 1010 Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу 1 857 000,00 1 857 000,00                   1 857 000,00
0813084 3084 1010 Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату 247 000,00 247 000,00                   247 000,00
0813085 3085 1010 Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку 97 800,00 97 800,00                   97 800,00
0813090 3090 1030 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 7 000,00 7 000,00                   7 000,00
0813104 3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 5 524 520,00 5 524 520,00 4 297 600,00 39 900,00   70 700,00   70 700,00 47 000,00     5 595 220,00
0813160 3160 1010 Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 394 200,00 394 200,00                   394 200,00
0813171 3171 1010 Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування 2 950,00 2 950,00     0,00             2 950,00
0813180 3180 1060 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг  10 100,00 10 100,00     0,00             10 100,00
0813230 3230 1040 Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім”ях за принципом “гроші ходять за дитиною”, оплату послуг за здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім”ї патронатного вихователя 1 582 100,00 1 582 100,00                   1 582 100,00
0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 655 340,00 655 340,00                   655 340,00
1000000     Відділ культури,молоді  і спорту Глухівської районної державної адміністрації районної державної адміністрації 3 905 502,00 3 905 502,00 2 295 030,00 562 630,00   45 000,00 0,00 44 000,00 3 500,00 7 450,00 1 000,00 3 950 502,00
1010000     Відділ культури,молоді і спорту Глухівської районної державної адміністрації районної державної адміністрації 3 905 502,00 3 905 502,00 2 295 030,00 562 630,00   45 000,00 0,00 44 000,00 3 500,00 7 450,00 1 000,00 3 950 502,00
1013131 3131 1040 Здійснення заходів  та реалізація  проектів  на виконання  Державної цільової соціальної  програми " Молодь України" 22 600,00 22 600,00                   22 600,00
1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 1 392 670,00 1 392 670,00 913 270,00 180 615,00   10 000,00   9 000,00 1 000,00 500,00 1 000,00 1 402 670,00
1014060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 1 919 990,00 1 919 990,00 1 132 560,00 382 015,00   35 000,00   35 000,00 2 500,00 6 950,00   1 954 990,00
1014081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва  311 530,00 311 530,00 249 200,00                 311 530,00
1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 198 712,00 198 712,00                   198 712,00
1015061 5061 0810 Забезпечення  діяльності місцевих центрів  фізичного здоров"я населення  "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів  серед населення регіону 40 000,00 40 000,00     0,00             40 000,00
1017622 7622 0470 Реалізація  програм і заходів в галузі  туризму та курортів  20 000,00 20 000,00     0,00             20 000,00
3700000     Фінансове управління Глухівської  районної державної адміністрації 11 155 180,00 11 155 180,00 0,00 0,00               11 155 180,00
3710000     Фінансове управління Глухівської  районної державної адміністрації 11 155 180,00 11 155 180,00 0,00 0,00               11 155 180,00
3718700 8700 0133 Резервний фонд 479 300,00 479 300,00                   479 300,00
3719130 9130 0180 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 1 526 520,00 1 526 520,00                   1 526 520,00
3719410 9410 0180 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції 9 047 420,00 9 047 420,00                   9 047 420,00
3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 101 940,00 101 940,00                   101 940,00
      Всього видатків 135 437 212,00 135 437 212,00 43 366 269,00 4 701 953,00   962 400,00 171 700,00 789 700,00 50 500,00 7 450,00 172 700,00 136 399 612,00
      Голова             О,ТКАЧЕНКО        

 

                Додаток  4    
                до рішення  районної  ради    
                    сьомого скликання