Регламент роботи

05.09.19

Головна
Керівництво
Президія райради сьомого скликання
Депутати
Постійні комісії районної ради сьомого скликання
Депутатські фракції
Регламент роботи
Виконавчий апарат
Комунальні заклади

 

 

 

 

 

 

Про регламент роботи Глухівської районної ради сьомого скликання

 

         Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 43, частини 13 статті 46 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада ВИРІШИЛА:

 

         затвердити регламент роботи Глухівської районної ради  сьомого скликання /додається/.

 

Голова                                                                          О.О. Ткаченко

 

 

 

Додаток

до рішення районної ради

від 16.12.2015 року

 

 

РЕГЛАМЕНТ

РОБОТИ ГЛУХІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1. Порядок формування районної Ради

1. Загальний (кількісний) склад районної ради (далі – Рада) визначений відповідно до Закону України «Про місцеві вибори» та становить 26 депутатів.

2. Рада вважається повноважною за умови обрання не менше як двох третин депутатів від загального складу Ради і їх повноваження визнані районною територіальною виборчою комісією.

3. У разі, якщо до Ради обрано менше двох третин депутатів Ради від її загального складу, до обрання необхідної кількості депутатів Ради продовжує здійснювати повноваження Рада попереднього скликання.

4. У разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів Ради, внаслідок чого до складу Ради входить менше як дві третини депутатів від загального складу Ради, до обрання необхідної кількості депутатів така Рада вважається правомочною за наявності більше половини депутатів Ради від її загального складу.

5. Строк повноважень Ради визначається Конституцією України.

Повноваження Ради починаються з моменту офіційного оголошення районною виборчою комісією на першій сесії Ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день відкриття першої сесії Ради нового скликання.

 

Стаття 2. Правові засади організаційної роботи Ради

1. Рада є представницьким органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ Глухівського району у межах повноважень, визначених Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», іншими чинними актами законодавства України та Регламентом роботи Ради.

2. Рада є юридичною особою, має власну печатку, рахунки в органах Державної казначейської служби України, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав та нести обов'язки, бути позивачем, відповідачем або третьою особою у суді та мати інші реквізити і повноваження, передбачені чинним законодавством України.

3. Регламент роботи Ради (надалі – Регламент), який має силу нормативно-правового акту, встановлює порядок роботи Ради та її органів, посадових осіб, засади формування, організації роботи та припинення діяльності постійних, та інших депутатських комісій, депутатських груп і фракцій, порядок скликання сесій Ради, підготовки і ведення пленарних засідань Ради, процедуру розгляду питань, віднесених до повноважень Ради, прийняття рішень.

 

Стаття 3. Місце проведення та мова ведення пленарних засідань Ради

1. Рада проводить пленарні засідання за адресою:

м. Глухів, вул.Києво-Московська, буд. 43.

Пленарні засідання проходять у сесійній залі, в якій встановлений Державний прапор України та прапор Глухівського району.

2. За рішенням Ради, прийнятим більшістю депутатів від загального складу Ради, її пленарні засідання можуть проводитися в іншому місці, де встановлюється Державний прапор України.

3. Засідання Ради ведуться державною мовою.

4. Промовець, який не володіє державною мовою, може виступати іншою мовою. 

 

Стаття 4. Відкритість і гласність в роботі Ради

1. Засідання Ради та її органів є відкритими і гласними, крім випадків, установлених чинним законодавством України і цим Регламентом. Рада може прийняти рішення про проведення закритого засідання.

2. У ході відкритого засідання Ради у сесійній залі мають право бути присутніми, крім депутатів Ради, посадові особи органів державної виконавчої влади, прокуратури, народні депутати України, депутати Сумської обласної ради, представники ЗМІ, а також особи, запрошені до участі в роботі Ради.

3. Відкритість роботи Ради забезпечується шляхом доступу на пленарне засідання Ради та засідання її органів представників засобів масової інформації (далі – ЗМІ).

4. Особи, які присутні на сесії Ради без запрошення, реєструються за пред’явленням паспорта.

5. Гласність роботи Ради забезпечується шляхом оприлюднення інформації про діяльність Ради, її органів та посадових осіб, рішень Ради, в тому числі прийнятих на закритих засіданнях (при закритому розгляді окремих питань порядку денного), радіо, у друкованих ЗМІ та/або розміщення на офіційному веб-сайті Ради в мережі Інтернет.

 

РОЗДІЛ II. ДЕПУТАТИ

Глава 1. Депутати Ради 

Стаття 5. Строк повноважень депутата Ради

1. Депутат Ради набуває своїх повноважень у результаті обрання його до Ради відповідно до Закону України «Про місцеві вибори».

Повноваження депутата Ради починаються в день відкриття першої сесії Ради після офіційного оголошення підсумків виборів районною виборчою комісією і закінчуються в день відкриття першої сесії Ради нового скликання, крім передбачених чинним законодавством України випадків дострокового припинення повноважень депутата Ради.

2. Після набуття депутатом Ради повноважень йому видається посвідчення.

3. Повноваження депутата Ради, обраного замість того, який вибув, починаються з дня оголошення на пленарному засіданні Ради відповідного повідомлення районної виборчої комісії.

4. Спори щодо набуття повноважень депутатів Ради вирішуються судом.

 

Стаття 6. Права та обов'язки депутата Ради

1. Депутат Ради є повноважним і рівноправним членом Ради.

2. Депутат Ради відповідно до чинного законодавства України наділяється всією повнотою прав, необхідних для забезпечення його реальної участі у діяльності Ради та її органів.

3. Депутат Ради має право:

1) ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на пленарних засіданнях Ради та засіданнях її органів, до складу яких він входить, з моменту визнання його повноважень;

2) дорадчого голосу на засіданнях інших місцевих рад та їх органів, а також на загальних зборах громадян, громадських слухань, засіданнях органів самоорганізації населення, що проводяться в межах території;

3) обирати і бути обраним до органів Ради;

4) офіційно представляти виборців у Раді та її органах, підприємствах, установах і організаціях незалежно від форми власності, розташованих та/або зареєстрованих на території району, з питань, що належать до відання Ради;

5) порушувати перед Радою та її органами, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форми власності, розташованих та/або зареєстрованих на території району, та їх посадовими особами, а також керівниками правоохоронних і контролюючих органів питання, що зачіпають інтереси виборців, та вимагати їх вирішення;

6) вносити на розгляд Ради та її органів, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, розташованих та/або зареєстрованих на відповідній території, та їх посадових осіб, пропозиції з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, брати участь у їх розгляді;

7) на невідкладний прийом посадовими особами Ради та виконавчого апарату Ради, керівниками підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, розташованих та/або зареєстрованих на території району, з питань депутатської діяльності;

8) у порядку, визначеному цим Регламентом, вносити на розгляд Ради та її органів проекти рішень з питань, пропозиції та доповнення до них;

9) вносити пропозиції і зауваження до порядку денного сесії Ради, порядку розгляду питань та проектів рішень Ради;

10) виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;

11) брати участь у дебатах, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам та головуючому на пленарному засіданні Ради;

12) вносити пропозиції щодо персонального складу органів, які утворюються Радою, та кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються Радою;

13) на депутатське звернення, депутатський запит, депутатське запитання;

14) оголошувати на пленарних засіданнях Ради та засіданнях її органів звернення, запити, заяви, пропозиції як власні, так і за дорученням громадян або їх об'єднань;

15) порушувати в Раді та її органах питання про необхідність перевірки роботи  підзвітних та підконтрольних Раді органів, підприємств, установ, організацій;

16) вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні Ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних Раді, а також з питань, що віднесені до компетенції Ради, інших органів і посадових осіб, які діють на території району;

17) об'єднуватися з іншими депутатами Ради в депутатські групи і фракції Ради, які діють відповідно до Регламенту Ради;

18) знайомитися з протоколами сесій Ради, засідань її органів;

19) на отримання копій нормативно-правових актів Ради та її органів, необхідних для виконання ним депутатських повноважень (крім документів, які мають обмежений доступ відповідно до чинного законодавства України);

20) вимагати усунення недоліків і порушень керівниками підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, розташованих та/або зареєстрованих на території району, органів, діяльність яких перевірялася, а також органів, яким вони підпорядковані, порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, з вини яких сталося порушення;

21) депутат Ради може мати інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Регламентом.

4. Депутат Ради зобов'язаний:

1) керуватися загальнодержавними інтересами та інтересами територіальної громади, виборців відповідної території;

2) дотримуватися Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, що визначають порядок організації діяльності Ради та її органів, а також цього Регламенту;

3) брати участь у роботі Ради та її органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень;

4) виконувати доручення Ради та її органів, голови Ради, заступника голови Ради, інформувати їх про виконання наданих йому доручень;

5) підтримувати зв'язок з виборцями, відповідними територіальними громадами, громадськими організаціями, колективами підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, розташованих та/або зареєстрованих на території району;

6) не рідше одного разу на рік звітувати перед виборцями, інформувати виборців про роботу Ради та її органів з питань бюджету і програми соціально-економічного та культурного розвитку відповідної території, інших цільових програм, рішень Ради і доручень виборців;

7) всебічно відстоювати інтереси членів відповідних територіальних громад;

8) вивчати громадську думку, потреби територіальних громад району, інформувати про них Раду та її органи, брати безпосередню участь у їх вирішенні;

9) вести регулярний, не рідше одного разу на місяць, прийом виборців, розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів відповідної територіальної громади, вживати заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення;

10) виконувати правомірні вимоги головуючого на пленарному засіданні Ради щодо дотримання вимог регламенту роботи Ради;

11) дотримуватися дисципліни і норм депутатської етики;

12) керуватися у своїй діяльності та поведінці загальновизнаними принципами порядності, честі і гідності;

13) не розголошувати відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, інших відомостей з питань, що розглядалися на закритих засіданнях Ради чи її органів і не підлягають за їх рішенням розголошенню, та відомостей, які стосуються таємниці особистого життя депутата Ради або виборця, що охороняється законом, чи стали йому відомі у зв'язку з його депутатською діяльністю;

14) не допускати образливих висловлювань, не використовувати у публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських груп, фракцій Ради, окремих депутатів Ради;

15) не приймати будь-яких гонорарів, подарунків, не отримувати винагород безпосередньо чи опосередковано за дії, пов'язані зі здійсненням ним депутатських повноважень;

16) не принижувати честь і гідність виборців, не закликати громадян до незаконних дій, не використовувати свідомо неправдиву інформацію, не висловлювати необґрунтованих звинувачень на будь-чию адресу;

17) не використовувати свій депутатський мандат в особистих чи корисливих та інших цілях, не пов’язаних з його депутатською діяльністю;

18) виконувати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством та цим Регламентом.

 

Стаття 7. Дострокове припинення повноважень депутата Ради

1. Повноваження депутата Ради припиняються достроково без прийняття рішення Ради у разі:

1) його відкликання виборцями у встановленому Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» порядку;

2) припинення його громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;

3) обрання або призначення його на посаду, зайняття якої згідно з Конституцією України і чинним законодавством України не сумісне з виконанням депутатських повноважень;

4) обрання його депутатом іншої місцевої ради;

5) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;

6) набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до позбавлення волі або набрання законної сили рішенням суду, яким його притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, та застосовано покарання або накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язана з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

7) його смерті.

2. Повноваження депутата Ради можуть припинятися достроково також за рішенням Ради у зв'язку:

1) з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до покарання, не пов'язаного з позбавленням волі;

2) з особистою заявою депутата Ради про складення ним депутатських повноважень.

3. Спори щодо дострокового припинення повноважень депутата Ради вирішуються судом.

4. У разі дострокового припинення повноважень депутата Ради вибори чи заміщення депутата Ради, який достроково припинив повноваження, проводяться відповідно до Закону України «Про місцеві вибори» . 

Глава 2. Дисципліна та депутатська етика в діяльності Ради 

Стаття 8. Дотримання депутатами Ради дисципліни та норм депутатської етики на пленарному засіданні Ради

1. Депутатам Ради забороняється вносити до залу засідань та використовувати під час проведення пленарного засідання Ради плакати, лозунги, гучномовці, інші предмети, які не мають на меті забезпечення діяльності Ради.

2. На пленарному засіданні Ради депутат Ради не повинен перешкоджати викладенню або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, вставанням, розмовами по мобільному телефону тощо), вживати образливі висловлювання та непристойні слова, закликати до незаконних дій.

3. Якщо депутат Ради вважає, що промовець або головуючий на пленарному засіданні Ради неправильно тлумачить його слова або дії, він може звернутися до головуючого на пленарному засіданні Ради з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. Головуючий на пленарному засіданні Ради надає депутату Ради слово відразу або в кінці обговорення, але до голосування питання порядку денного сесії Ради. В останньому випадку головуючий на пленарному засіданні Ради відразу повідомляє депутатів Ради про надходження такого звернення від депутата Ради і визначає час, коли йому буде надано слово.

4. Якщо депутат Ради виголошує образливі слова на адресу іншого депутата Ради або депутатської групи чи фракції Ради, головуючий на пленарному засіданні Ради попереджає цього депутата про неприпустимість таких висловлювань або припиняє його виступ. Депутат Ради або представник депутатської групи чи фракції Ради, на адресу яких були виголошені образливі слова, може звернутися до головуючого на пленарному засіданні Ради з вимогою про надання слова для репліки. Головуючий на пленарному засіданні Ради надає слово для репліки депутату Ради або представникові депутатської групи чи фракції Ради відразу після звернення або після завершення обговорення питання.

7. Якщо на пленарному засіданні Ради порушується порядок та головуючий на пленарному засіданні Ради позбавлений можливості його відновити, він має право оголосити перерву у пленарному засіданні Ради.

Якщо після перерви порядок у сесійній залі не відновлений, головуючий має право оголосити пленарне засідання Ради закритим. 

Стаття 9. Дотримання дисципліни та норм депутатської етики промовцями на пленарному засіданні Ради

1. Якщо головуючий на пленарному засіданні Ради звертається до промовця, останній має зупинити свій виступ. Якщо промовець не зробив цього, головуючий на пленарному засіданні Ради припиняє його виступ.

2. Головуючий на пленарному засіданні Ради надає промовцю додатковий час для виступу такої тривалості, на яку його виступ було перервано.

3. Якщо промовець виступає без дозволу головуючого на пленарному засіданні Ради, головуючий може припинити його виступ.

4. Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання чи виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на пленарному засіданні Ради попереджає його про це, а в разі подальшого порушення вимог цього Регламенту – позбавляє його слова. 

Стаття 10. Дотримання дисципліни запрошеними на пленарне засідання Ради

1. Особи, присутні на пленарному засіданні Ради, мають утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, крім виступів у встановленому порядку, від поширення в залі матеріалів, що не стосуються питань порядку денного, і не порушувати правила ведення пленарного засідання, передбачені цим Регламентом.

Під час проведення пленарного засідання Ради забороняється вносити та використовувати плакати, лозунги, гучномовці, інші предмети, що можуть створювати перешкоди у проведенні пленарного засідання Ради; пересуватися по сесійній залі; користуватися мобільними телефонами; порушувати громадський порядок; заважати будь-яким іншим чином роботі депутатів Ради.

2. Протиправне втручання в роботу або перешкоджання роботі Ради особою, присутньою на пленарному засіданні, є підставою для відповідного попередження головуючим на засіданні та видалення з пленарного засідання у випадку повторного вчинення таких дій.

За рішенням головуючого на пленарному засіданні Ради або за пропозицією депутата Ради, підтриманою однією третиною голосів депутатів, присутніх на пленарному засіданні, особи, які порушили вимоги частини першої цієї статті, зобов'язані покинути пленарне засідання Ради.

У разі відмови порушника покинути пленарне засідання Ради він може бути примусово виведений із сесійної зали та адміністративного будинку. 

 

Глава 3. Депутатські групи і фракції Ради 

Стаття 11. Порядок формування (утворення) депутатських груп та фракцій Ради

1. Депутати Ради об’єднуються у депутатські фракції Ради на партійній основі з чисельністю не менше як з п’яти депутатів Ради. До складу депутатських фракцій Ради можуть входити також позапартійні депутати Ради, які підтримують політичну спрямованість фракцій.

2. Депутати ради мають право вільного виходу із депутатської фракції, а також входження до іншої депутатської фракції чи залишення поза фракціями.

3. Місцева організація політичної партії має право формувати у Раді лише одну фракцію.

Повна та скорочена назва депутатської фракції Ради має збігатися з назвою відповідної політичної партії.

4. Порядок вступу до депутатської фракції Ради або виходу з неї, організація роботи визначаються фракцією самостійно відповідним Положенням про депутатську фракцію Ради.

5. Депутат Ради не може входити до складу більш як однієї зареєстрованої депутатської фракції Ради. Депутат Ради, який не увійшов до жодної депутатської фракції або вийшов чи виключений зі складу депутатської фракції Ради, є позафракційним.

6. Депутатські групи Ради формуються (утворюються) на основі спільних поглядів депутатів Ради з питань соціально-економічного розвитку відповідної території, спільності проблем, які вони вирішують, або за іншими ознаками, з чисельністю не менше як з п’яти депутатів Ради. Депутатські групи Ради можуть бути утворені в будь-який час, на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень Ради за рішенням зборів депутатів, які виявили бажання увійти до їх складу.

7. Депутатські групи та фракції Ради не можуть формуватися (утворюватися) для захисту приватних, комерційних, професійних або релігійних інтересів.

8. Зміна персонального чи кількісного складу депутатських груп та фракцій Ради може відбуватися протягом усього строку повноважень Ради.

9. Депутати Ради, які входять до складу депутатської групи чи фракції Ради, можуть обирати голову, секретаря депутатської групи чи фракції Ради.

10. Голова або уповноважений представник депутатської групи чи фракції Ради може в письмовій формі доручити виконання представницьких функцій будь-кому з членів відповідної депутатської групи чи фракції Ради.

11. Жодна депутатська група та фракція Ради не може виступати від імені Ради або територіальних громад сіл, селищ Глухівського району.

12. Повноваження депутатських груп та фракцій Ради є похідними від повноважень депутата Ради, передбачених Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».

Членство депутата Ради в депутатській групі або фракції Ради не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення депутатських повноважень.

13. Депутати, що увійшли до різних депутатських груп та фракцій Ради, співпрацюють з метою ефективного вирішення питань, віднесених чинним законодавством України до відання Ради. 

Стаття 12. Реєстрація депутатських груп та фракцій Ради

1. Депутатська група, фракція реєструється Радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу або фракцію, до якого додається підписане депутатами цієї групи або фракції письмове повідомлення про сформування депутатської групи або фракції із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи або фракції та депутатів, які уповноважені представляти групу або фракцію.

2. Після відповідного оформлення матеріалів про формування (утворення) депутатської групи або фракції Ради головуючий на пленарному засіданні Ради інформує депутатів Ради про її реєстрацію, кількісний склад, голову та секретаря депутатської групи або фракції Ради.

3. Про зміни в складі депутатських груп або фракцій керівник (уповноважений представник) повідомляє письмово голову Ради; це повідомлення підписує і депутат, щодо якого воно подається, або тільки керівник (уповноважений представник) депутатської групи, фракції, якщо депутата виключено з неї. Про що голова Ради повідомляє на пленарному засіданні.

 

Стаття 13. Припинення діяльності депутатських груп та фракцій Ради

1. Діяльність депутатської групи та фракції Ради припиняється:

1) у разі вибуття зі складу депутатської групи або фракції Ради окремих депутатів Ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж встановлено цим Регламентом;

2) у разі прийняття депутатами Ради, які входять до складу депутатської групи або фракції Ради, рішення про розпуск депутатської групи або фракції Ради;

3) після закінчення строку, на який депутати Ради об'єдналися в депутатську групу Ради, або строку повноважень Ради VIІ скликання.

2. Інформація про припинення (розпуск) депутатської групи або фракції Ради оголошується головуючим на пленарному засіданні Ради.

 

Стаття 14. Права депутатських груп та фракцій Ради

1. Депутатські групи та фракції Ради мають право:

1) на пропорційне представництво в постійних та інших депутатських комісіях Ради;

2) на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні Ради при обговоренні кожного питання порядку денного сесії Ради, а також після припинення обговорення питання на пленарному засіданні Ради, якщо таке питання розглядається з ініціативи цієї депутатської групи або фракції Ради;

3) об'єднувати зусилля з іншими депутатськими групами або фракціями Ради для створення більшості в Раді чи опозиції;

4) користуватися іншими правами, передбаченими чинним законодавством України та цим Регламентом. 

Глава 4. Форми реалізації депутатами Ради своїх повноважень 

Стаття 15. Участь депутата в сесіях Ради та засіданнях її органів

1. На сесіях Ради депутати Ради на основі колективного і вільного обговорення розглядають і вирішують питання, віднесені до відання Ради.

2. Депутат Ради (крім голови Ради та заступника) повинен входити до складу однієї з постійних комісій Ради, що утворюються Радою.     

Депутат Ради за власною ініціативою або за дорученням Ради, голови Ради або постійної комісії Ради, до складу якої його обрано, бере участь у підготовці питань для розгляду в Раді .

3. Депутат Ради зобов'язаний бути присутнім на пленарних засіданнях Ради, засіданнях інших органів Ради, до складу яких він входить.

4. Рада має право на пленарних засіданнях заслуховувати звіти депутата про виконання рішень Ради, а також періодично інформувати депутатів про хід виконання рішень, прийнятих Радою, про реалізацію пропозицій і зауважень, внесених депутатами Ради, та інших важливих питань діяльності Ради та її органів.

5. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань Ради або засідань постійної комісії, членом якої він є, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень Ради та її органів Рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку. 

Стаття 16. Депутатське звернення

1. Депутатське звернення – це викладена в письмовій формі вимога депутата Ради з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, до Ради та її посадових осіб, виконавчого апарату Ради та його посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих та/або зареєстрованих на території району, або здійснюють свою діяльність на території району, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

2. Відповідні органи та їх посадові особи, а також керівники правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих та/або зареєстрованих на території району, або здійснюють свою діяльність на території району, до яких звернувся депутат Ради, зобов'язані у десятиденний строк розглянути порушене ним питання та надати йому відповідь, а у разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки надати йому відповідь не пізніше ніж через місяць.

3. Якщо депутатське звернення з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений строк, відповідні органи та їх посадові особи, а також керівники правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих та/або зареєстрованих на території району, або здійснюють свою діяльність на території району, зобов'язані письмово повідомити про це депутата Ради з обґрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду звернення.

4. Депутат Ради може взяти участь у розгляді свого звернення, про що відповідні органи та їх посадові особи, а також керівники правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих та/або зареєстрованих на території району, або здійснюють свою діяльність на території району, повинні йому повідомити завчасно, але не пізніш як за п'ять календарних днів.

5. Якщо депутат Ради не задоволений результатами розгляду свого звернення або якщо відповідні органи та їх посадові особи, а також керівники правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих та/або зареєстрованих на території району, або здійснюють свою діяльність на території району, ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він має право внести депутатський запит. 

Стаття 17. Депутатський запит

1. Депутатський запит – це підтримана Радою вимога депутата Ради до голови Ради, посадових осіб Ради і її органів, сільського, селищного голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані та/або зареєстровані на території району, або здійснюють свою діяльність на території району, а також до голови місцевої державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання Ради.

2. Порядок розгляду депутатського запиту:

1) депутатський запит може бути внесений депутатом або групою депутатів Ради попередньо або на пленарному засіданні Ради у письмовій чи усній формі (з наступним його оформленням);

2) депутатський запит підлягає включенню до порядку денного сесії Ради без голосування:

3) у разі необхідності депутатський запит може обговорюватися;

4) орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов'язані у встановлений Радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього Раді і депутату Ради, який вніс запит. Якщо запит з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений Радою строк, то орган або посадова особа зобов'язані письмово повідомити про це Раду та депутата Ради, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати одного місяця з дня одержання депутатського запиту. Відповідь на депутатський запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні Ради;

5) депутат Ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на ньому наполягає не менше однієї третини від присутніх на пленарному засіданні депутатів Ради. Посадових осіб, до яких звернуто депутатський запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на нього. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутніми на цьому пленарному засіданні Ради;

6) за результатами розгляду відповіді на депутатський запит Радою може бути прийняте відповідне рішення.

Рішення по депутатському запиту приймається більшістю депутатів від загального складу Ради. 

Стаття 18. Депутатське запитання

1. Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом Ради інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошена на пленарному засіданні Ради або дана депутату Ради в індивідуальному порядку.

2. Депутатське запитання не включається до порядку денного пленарного засідання Ради, не обговорюється і рішення по ньому не приймається. 

Стаття 19. Доручення виборців

1. Виборці можуть давати депутатові Ради доручення під час його звітів чи зустрічей з питань, що випливають із потреб мешканців відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Доручення виборців не повинні суперечити чинному законодавству України, а їх виконання має належати до відання Ради та її органів.

Доручення виборців депутатові Ради має бути підтримане більшістю учасників їх зборів та оформлене протоколом.

2. Доручення виборців, виконання яких потребує прийняття Радою рішення, фінансових або інших матеріальних витрат, доводяться депутатом Ради до відома Ради.

3. Рада та її органи аналізують доручення виборців, які надані депутатам Ради, та з урахуванням матеріальних, у тому числі й фінансових, можливостей приймають відповідні рішення щодо їх реалізації. Рішення з цих питань доводяться до відома депутатів Ради та членів територіальних громад.

4. Доручення виборців враховується при розробці програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідної території, складання бюджету та при підготовці рішень Ради з інших питань.

5. Депутат Ради бере участь в організації виконання доручень виборців як одноосібно, так і в складі постійних та інших депутатських комісій Ради або в складі депутатської групи чи фракції Ради, може залучати до їх виконання органи самоорганізації населення, а також виборців відповідної території.

6. Контроль за виконанням доручень виборців здійснюється Радою, її органами та депутатами Ради.

7. Органи, які в межах своїх повноважень забезпечують реалізацію доручень виборців, один раз на рік інформують Раду про хід їх виконання.

8. Депутат Ради періодично інформує своїх виборців про результати розгляду Радою доручень виборців та особисту участь в організації їх виконання. 

Стаття 20. Забезпечення діяльності депутатів Ради

1. З метою реалізації депутатських повноважень у виборчому окрузі та встановлення тісної співпраці з виборцями, органами місцевого самоврядування, державної виконавчої влади, розташованими на території Глухівського району, Рада своїм рішенням встановлює порядок організації прийому громадян району депутатами Глухівської районної ради VIІ скликання.

2. Виконавчий апарат Ради здійснює матеріально-технічне, правове та інформаційне забезпечення діяльності депутатів Ради.

3. Депутат Ради має право на отримання копій нормативно-правових актів Ради, інших документів Ради та її органів, необхідних для виконання ним депутатських повноважень (крім документів, які мають обмежений доступ відповідно до чинного законодавства України), звернувшись з відповідним запитом до голови Ради.

4. На час пленарних засідань Ради, а також для здійснення депутатських повноважень депутат Ради звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків у порядку, визначеному чинним законодавством України. 

Стаття 21. Помічники-консультанти депутатів Ради

1. Депутат Ради може мати помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах.

2. Персональний підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта депутата Ради, організацію їх роботи та розподіл обов'язків між ними здійснює особисто депутат Ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень.

3. Умови діяльності та кількість помічників-консультантів депутата Ради визначаються Положенням про помічника-консультанта депутата Ради, яке затверджується відповідним рішенням Ради.

4. Помічнику-консультанту депутата Ради видається посвідчення, в якому має бути зазначено назву Ради, номер посвідчення, прізвище депутата Ради, а також те, що помічник-консультант депутата Ради працює у Раді на громадських засадах. Посвідчення помічника-консультанта депутата Ради, опис якого затверджується Радою, видається виконавчим апаратом Ради за письмовим поданням депутата Ради.  

 

РОЗДІЛ ІІІ. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТА ОРГАНИ РАДИ

Глава 1. Посадові особи Ради 

Стаття 22. Голова Ради

1. Голова Ради обирається Радою з числа депутатів таємним голосуванням на строк повноважень Ради. Повноваження голови Ради та порядок його діяльності визначаються відповідно до Конституції України, законодавства про місцеве самоврядування і статус депутатів місцевих рад, цього Регламенту.

2. Голова Ради здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата Ради VIІ скликання, крім випадків дострокового припинення повноважень, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

3. Голова Ради працює у Раді на постійній основі, не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації).

4. У своїй діяльності голова Ради є підзвітним Раді та може бути звільнений з посади Радою шляхом таємного голосування. Питання про звільнення голови Ради може бути внесено на розгляд Ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу Ради.

Припинення повноважень голови Ради не має наслідком припинення повноважень депутата Ради.

5. Повноваження голови Ради також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата Ради в разі звернення з особистою заявою до Ради про складення ним повноважень голови Ради.

Зазначені повноваження голови Ради припиняються, а відповідна особа звільняється з посади голови Ради з дня прийняття Радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

6. Голова Ради на виконання своїх повноважень:

1) скликає сесії Ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії Ради, питання, які передбачається внести на розгляд Ради, веде засідання Ради;

2) забезпечує підготовку сесій Ради і питань, що вносяться на її розгляд, доведення рішень Ради до виконавців, організує контроль за їх виконанням;

3) бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень Радою за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання  Ради, на якому розглядається відповідне питання;

4) представляє Раді кандидатури для обрання на посаду заступника голови Ради; вносить на затвердження Ради пропозиції щодо структури органів Ради, її виконавчого апарату, витрат на їх утримання;

5) вносить Раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій Ради;

6) координує діяльність постійних комісій Ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

7) організує подання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх повноважень;

8) організує відповідно до законодавства проведення референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

9) організує роботу президії Ради;

10) призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату Ради;

11) здійснює керівництво виконавчим апаратом Ради;

12) є розпорядником коштів, передбачених на утримання Ради та її виконавчого апарату;

13) підписує рішення Ради, протоколи сесій Ради;

14) забезпечує роботу по розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації; веде особистий прийом громадян;

15) забезпечує гласність у роботі Ради та її органів, обговорення громадянами проектів рішень Ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднює рішення Ради;

16) представляє Раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;

17) за рішенням Ради звертається до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження Ради та їх органів;

18) звітує перед Радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, у тому числі про виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», здійснення державної регуляторної політики відповідно виконавчим апаратом Ради, а на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу Ради – у визначений Радою термін;

19) вирішує інші питання, доручені йому Радою.

 

Стаття 23 Порядок обрання голови Ради

1. Голова Ради обирається Радою з числа її депутатів у межах строку повноважень Ради таємним голосуванням.

Процедура проведення таємного голосування визначається статтею 65 цього Регламенту.

2. Кандидатури для обрання на посаду голови Ради можуть бути запропоновані на пленарному засіданні депутатами Ради або шляхом самовисування.

3. Кожен із кандидатів на посаду голови районної ради та кандидат на посаду заступника голови районної ради повинен надати згоду на обрання.

4. Кожному кандидату надається слово для виступів та проводиться обговорення відповідних кандидатур депутатами районної ради.

5. Для обговорень та виступів кожному бажаючому надається до 5 хвилин.

6. Кожний кандидат на посаду голови Ради в будь-який час може заявити про самовідвід.

7. Обраним головою Ради вважається кандидат, який отримав більшість голосів депутатів від загального складу Ради (50 відсотків плюс один голос).

8. На підставі протоколу лічильної комісії про результати таємного голосування, районною Радою, без окремого голосування, приймається рішення про обрання голови Ради

Стаття 24. Заступник голови Ради

1. Рада обирає з числа депутатів таємним голосуванням на строк повноваження Ради заступника голови Ради. Кандидатуру на посаду заступника голови Ради пропонує голова Ради.

2. Заступник голови Ради обирається Радою з числа депутатів Ради шляхом таємного голосування і здійснює свої повноваження до припинення ними повноважень депутата Ради VIІ скликання, крім випадків дострокового припинення його повноважень у порядку, встановленому чинним законодавством.

3. Повноваження заступника голови Ради можуть бути достроково припинені без припинення повноважень депутата відповідної Ради за рішенням Ради, що приймається шляхом таємного голосування. Питання про дострокове припинення їх повноважень може бути внесене на розгляд Ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу Ради або голови Ради.

4. Повноваження заступника голови Ради можуть також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата Ради у разі звернення з особистою заявою до Ради про складення ним повноважень заступника голови Ради.

Зазначені повноваження заступника голови Ради припиняються з дня прийняття Радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

5. У випадках, передбачених частинами третьою та четвертою цієї глави, заступник голови Ради звільняється з посади з дня припинення їх повноважень.

6. Заступник голови Ради здійснює повноваження голови Ради за його відсутності на підставі відповідного розпорядження, а також у разі неможливості виконання головою Ради своїх обов'язків з інших причин.

7Заступник голови Ради працює у Раді на постійній основі. На нього поширюються вимоги щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені чинним законодавством України.

8. Обрання заступника голови Ради проводиться відповідно до порядку обрання голови і заступника голови Ради.

9. Дострокове припинення повноважень голови Ради та звільнення його з посади не є підставою для вирішення питання про звільнення з посад заступника голови Ради.

10Заступник голови Ради може бути достроково звільнений з посади за рішенням Ради, яке приймається більшістю голосів депутатів від загального складу Ради шляхом таємного голосування.

Питання про його звільнення може бути внесено на розгляд Ради на вимогу голови Ради або не менше як третини депутатів Ради від загального складу Ради. 

Глава 2. Робочі органи Ради 

Стаття 25. Постійні комісії Ради

1. Постійні комісії Ради є органами Ради, що створюються для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до повноважень Ради, здійснення контролю за виконанням рішень Ради.

2. Постійні комісії Ради є підзвітними Раді та відповідальними перед нею.

3. Постійні комісії Ради формуються з числа її депутатів, їхньої фахової підготовки та професійного рівня.

4. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій Ради визначаються Положенням про постійні комісії Ради, яке затверджується рішенням Ради.

5. У разі необхідності за рішенням Ради можуть бути змінені кількість, функціональна спрямованість постійних комісій Ради, їх кількісний та персональний склад, а також проведене переобрання голів постійних комісій Ради.

 

Стаття 26. Створення та зміна складу постійних комісій Ради

1. Постійні комісії Ради створюються Радою на строк її повноважень у складі голови та членів комісії.

2. До складу постійних комісій не можуть бути обрані відповідно голова Ради, заступник голови Ради.

Депутат Ради може бути членом тільки однієї постійної комісії Ради.

3. Персональний склад постійних комісій Ради обирається шляхом прийняття відповідного рішення Ради.

4. Депутат Ради, який виявив бажання увійти до складу іншої постійної комісії Ради, може звернутись до голови Ради з особистою письмовою заявою відповідного змісту. Голова Ради направляє її для розгляду в постійну комісію Ради мандатну, з питань регламенту, законності, правопорядку та територіального устрою, для розгляду заяви по суті і внесення пропозиції на розгляд Ради.

 

Стаття 27. Голова та секретар постійної комісії Ради

1. Організація роботи постійної комісії Ради покладається на її голову.

Голова постійної комісії Ради дає доручення членам комісії, представляє її у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, розташованими на території області, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій постійної комісії Ради.

У разі відсутності голови постійної комісії Ради або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його повноваження здійснює секретар або головуючий на засіданні.

2. Кандидатуру на голову постійної комісії Ради пропонує голова Ради. Усі інші питання структури комісії вирішуються самостійно на першому засіданні постійної комісії Ради за пропозицією її голови.

3. Депутати Ради працюють у постійних комісіях на громадських засадах. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

 

Стаття 28. Повноваження постійних комісій Ради

1. Постійні комісії Ради за дорученням Ради, голови Ради, заступника голови Ради або за власною ініціативою:

1) попередньо розглядають проекти бюджету і програми соціально-економічного та культурного розвитку відповідної території, інших цільових програм, звіти про їх виконання;

2) вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей у сфері господарської і соціально-культурної діяльності, інші питання, які вносяться на розгляд Ради;

3) розробляють проекти рішень Ради;

4) розглядають на своїх засіданнях і готують висновки та рекомендації з проектів нормативно-правових актів Ради, незалежно від суб’єктів їх подання (ініціаторів внесення);

5) вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних Раді органів, підприємств, установ та організацій, а також з питань, віднесених до відання Ради, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності, розташованих та/або зареєстрованих на території району, а також їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд Ради;

6) здійснюють контроль за виконанням рішень Ради, власних рішень і рекомендацій;

7) попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження Радою, готують висновки та рекомендації з цих питань;

8) здійснюють інші повноваження, передбачені чинним законодавством України, цим Регламентом та Положенням про постійні комісії Ради.

 

Стаття 29. Права постійних комісій Ради

Для реалізації своїх повноважень постійні комісії Ради мають право:

1) отримувати від керівників органів місцевого самоврядування, державної виконавчої влади, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, які розташовані та/або зареєстровані на території району, необхідні матеріали і документи;

2) створювати робочі групи для аналізу необхідних матеріалів і підготовки проектів своїх висновків та рекомендацій;

3) залучати до своєї роботи (за їхньою згодою) фахівців, представників органів місцевого самоврядування, державної виконавчої влади, контролюючих та правоохоронних органів, тощо;

4) вимагати присутності на засіданні постійної комісії Ради осіб під час розгляду питань, що належать до предмету її відання;

5) вносити пропозиції до порядку денного сесії Ради, визначати доповідачів та співдоповідачів;

6) на доповіді та співдоповіді, а також на гарантоване слово від постійної комісії Ради при розгляді будь-якого питання на пленарному засіданні Ради, що прямо або опосередковано стосується компетенції постійної комісії Ради;

7) виступати організатором чи брати участь у роботі семінарів, «круглих столів», інших публічних заходів з питань, що стосуються повноважень постійної комісії.

 

Стаття 30. Засідання постійної комісії Ради

1. Основною формою роботи постійної комісії Ради є засідання.

2. Засідання постійної комісії Ради проводяться в міру необхідності і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини членів постійної комісії Ради.

3. За результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія Ради готує свої висновки та рекомендації у формі рішень. Висновки та рекомендації постійної комісії Ради приймаються більшістю голосів членів постійної комісії Ради і підписуються головою постійної комісії Ради (у разі його відсутності – секретарем або головуючим на засіданні). Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії, а в разі відсутності – секретарем або головуючим на засіданні. Рішення постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

4. Рекомендації постійних комісій Ради підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, розташованими та/або зареєстрованих на території району, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи постійні комісії Ради мають бути повідомлені у встановлений ними строк.

Порядок організації роботи постійних комісій Ради визначається Положенням про постійні комісії районної ради VIІ скликання.

 

Стаття 31. Спільне засідання постійних комісій Ради

1. Спільне засідання постійних комісій Ради є спеціальною формою роботи постійної комісії Ради, яке проводиться за дорученням голови Ради, заступника голови Ради чи за власною ініціативою двох або більше постійних комісій Ради.

2. Спільні засідання постійних комісій проводять їх голови.

3. Порядок проведення спільного засідання постійних комісій Ради має відповідати вимогам, викладеним у цьому Регламенті та Положенні про постійні комісії районної ради VIІ скликання.

 

Стаття 32. Загальні збори депутатів Ради

Голова Ради може скликати загальні збори депутатів для:

1) попереднього ознайомлення їх із питаннями та матеріалами, що вносяться на розгляд Ради;

2) ознайомлення депутатів зі змінами чинного законодавства України, нормативно-правовими актами, прийнятими місцевими органами виконавчої влади, що мають важливе значення для району;

3) обговорення питань організації діяльності Ради та її органів, взаємодії з громадськими організаціями, політичними партіями тощо.

Для ознайомлення депутатів із структурою, роботою, матеріальним забезпеченням органів, підприємств, установ і організацій, діяльність яких буде обговорюватися на сесії Ради, можуть організовуватися виїзні загальні збори депутатів.

 

Стаття 33. Президія Ради

1. Президія Ради є дорадчим органом Ради, який розглядає та попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з усіх питань, які відносяться до компетенції Ради.

2. До складу президії входять голова Ради, заступник голови, голови постійних комісій Ради, керівники депутатських груп та фракцій.

3. Президія діє на основі Положення про неї, що затверджується Радою.

 

Стаття 34. Виконавчий апарат Ради

1. Виконавчий апарат Ради забезпечує здійснення повноважень Ради і діє на підставі регламенту роботи виконавчого апарату, який затверджується головою Ради.

2. Виконавчий апарат Ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню Радою взаємодії і зв'язків з територіальними громадами, органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, громадянами.

3. Виконавчий апарат Ради утворюється Радою. Його структура, чисельність, визначена відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, та витрати на утримання встановлюються радою за поданням її голови.

4. Виконавчий апарат за посадою очолює голова Ради. Працівників виконавчого апарату Ради призначає і звільняє голова Ради у встановленому законодавством порядку.

 

РОЗДІЛ IV. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ

Глава 1. Планування роботи Ради 

Стаття 35. Планування роботи Ради

1. Рада проводить свою роботу за планом, який складається на рік і затверджується на її пленарному засіданні.

2. Пропозиції до плану роботи Ради можуть вносити: голова Ради, постійні комісії, депутат (депутати), депутатські групи, фракції, голова районної державної адміністрації.

3. Пропозиції щодо формування чи внесення змін та доповнень до плану роботи Ради подаються голові Ради, який організує їх обговорення у постійних комісіях, підготовку відповідного проекту рішення та вносить його на розгляд Ради.

4. Пропозиції до плану роботи на наступний рік мають бути подані не пізніше ніж за 20 днів до закінчення поточного року.

5. Звіт про виконання плану роботи Ради заслуховується на її пленарному засіданні.

 

Глава 2. Підготовка питань на сесію Ради та їх попередній розгляд  

Стаття 36. Суб’єкти права внесення пропозицій щодо питань на розгляд Ради

Пропозиції щодо питань на розгляд Ради можуть вносити:

1) голова Ради;

2) постійні комісії;

3) депутат (депутати) Ради;

4) депутатські групи, фракції;

5) голова районної державної адміністрації;

6) керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації;

7) керівники комунальних закладів та установ Ради.

 

Стаття 37. Підстави для розгляду питань Радою

Підставою для розгляду питання Радою, залежно від суб’єкту подання є:

1) розпорядження голови Ради;

2) звернення постійної комісії до голови Ради з наданням витягу з протоколу її засідання, на якому прийнято рішення про внесення питання на розгляд Ради;

3) письмове звернення депутата (депутатів) Ради до голови Ради;

4) письмове звернення депутатської групи, фракції до голови Ради, підписане її керівником;

5) розпорядження голови районної державної адміністрації про внесення питання на розгляд Ради або його письмове звернення;

6) письмове звернення керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації;

7) письмове звернення керівників комунальних закладів та установ Ради.

 

Стаття 38. Вимоги до проектів рішень Ради

1. Проекти рішень Ради мають відповідати чинному законодавству України.

Проект рішення має містити:

1) найменування Ради, номер скликання Ради та номер сесії, дату та місце прийняття рішення, заголовок;

2) текст рішення, який складається з преамбули, в якій подаються обґрунтування, мета і доцільність прийняття рішення, посилання на нормативно-правові акти (повна назва документа, номер розділу, глави, статті, частини, пункту, підпункту, абзацу) та резолютивної частини.

Проекти рішень із соціально-економічних питань повинні мати преамбулу, в якій викладається аналіз стану справ і причин недоліків у розв’язанні відповідних проблем;

3) перелік виконавців, а також визначення термінів виконання рішення;

4) додатки до проекту рішення (якщо на них є посилання в пунктах рішення).

 

Стаття 39. Підготовка проектів рішень

1. Проект рішення готує ініціатор розгляду питання або, за розпорядженням голови Ради чи за дорученням Ради, відповідні відділи виконавчого апарату Ради.

2. Проекти рішень до їх внесення на розгляд Ради підлягають обов’язковому погодженню із зацікавленими органами та організаціями.

3. Проект рішення вноситься розробником проекту разом з письмовим зверненням про розгляд питання, а також листком про його погодження, в якому зазначаються зацікавлені органи та організації, які:

погодили проект;

висловили зауваження та пропозиції, враховані розробником;

висловили зауваження та пропозиції, не враховані розробником;

перелік виконавців кому рекомендовано направити рішення.

4. У випадку, коли рішення, що готується, тягне за собою зміни або доповнення до раніше прийнятих рішень, такі зміни або доповнення включаються до проекту рішення чи подаються одночасно окремим проектом рішення Ради.

5. За наявності розбіжностей щодо проекту рішення керівник органу, який готує проект, повинен забезпечити їх обговорення із зацікавленими органами та організаціями з метою пошуку взаємоприйнятного рішення.

У разі внесення проекту рішення з розбіжностями до нього додається протокол розбіжностей, в якому повинні міститися редакція спірного пункту (норми) проекту, варіант редакції, запропонований зацікавленим структурним підрозділом, органом чи організацією, відхилений або врахований головним розробником частково, мотиви відхилення головним розробником зауважень та пропозицій, а також стисло повідомляється про проведену головним розробником роботу з ліквідації цих розбіжностей та про посадових осіб, які брали у ній участь.

6. Якщо під час опрацювання проекту рішення виявлена необхідність внесення до нього істотних змін, проект повертається для доопрацювання та повторного візування керівниками зацікавлених органів та організацій.

7. У разі невідповідності проекту рішення чинному законодавству України головний спеціаліст-юрисконсульт відділу організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату Ради готує відповідний висновок.

Неврегульовані розбіжності щодо проекту рішення розглядаються постійними комісіями Ради, які приймають рішення про врахування або відхилення зауважень.

8. Проект рішення візується керівниками зацікавлених органів та організацій, головним спеціалістом-юрисконсультом відділу організаційної та кадрової роботи виконавчого апарату Ради, працівниками виконавчого апарату Ради, які здійснювали його опрацювання, керуючим справами виконавчого апарату Раду, заступником голови Ради.

9. Розробник проекту рішення робить доповідь на пленарному засіданні Ради. Ініціатор розгляду питання, якщо він не готує проект рішення, має право на співдоповідь.

 

Стаття 40. Контроль за виконанням рішень Ради.

Контроль за виконанням рішень Ради покладається на постійні комісії районної ради. На кожне рішення Ради ведеться контрольна справа, до якої на протязі встановленого терміну виконання відповідальним працівником виконавчого апарату накопичується інформація, довідки про хід виконання. Після завершення терміну виконання рішення заслуховується інформація про його виконання, рішення знімається з контролю. В разі невиконання рішення, термін виконання продовжується, розробляються додаткові заходи по його виконанню.

 

Стаття 41. Попередній розгляд проектів рішень

1. Не пізніше як за 20 робочих днів до дати розгляду з метою прийняття підготовлені і оформлені належним чином проекти рішень у друкованому і електронному вигляді подаються до виконавчого апарату Ради для організації їх попереднього розгляду у профільних постійних комісіях Ради та оприлюднення.

2. Для попереднього вивчення питань, розробки проектів рішень Ради розпорядженням голови або рішенням Ради можуть утворюватись підготовчі комісії і робочі групи.

3. Постійні комісії на своїх засіданнях розглядають проекти рішень, які винесені на розгляд ради.

4. Не пізніше як за 10 (десять) днів до відповідного пленарного засідання загальний відділ виконавчого апарату Ради забезпечує можливість ознайомлення депутатів з проектами рішень, шляхом надання або надсилання на електронну пошту копій проектів рішень та матеріалів (довідкові, інформаційні, експертні та інші додаткові матеріали).

Не пізніше як за 7 (сім) днів до відповідного засідання постійної комісії загальний відділ  виконавчого апарату Ради забезпечує можливість ознайомлення депутатів з проектами рішень, які виносяться на відповідне пленарне засідання Ради та планових питань постійних комісій, шляхом надання або надсилання на електронну пошту копій проектів рішень та матеріалів (довідкові, інформаційні, експертні та інші додаткові матеріали).

Проекти рішень, які виносяться на пленарні засідання ради розміщуються на офіційному вебсайті Ради в розділі «Нові проекти рішень».

5. У виняткових випадках матеріали надаються перед початком пленарних засідань Ради та
засідань постійних комісій.

 

Стаття 42. Матеріали до сесії Ради

1. Необхідні для ознайомлення, вивчення та роботи під час сесії документи надаються депутатам до початку сесії.

У виняткових випадках – перед початком пленарних засідань.

2. У проекті порядку денного подається перелік питань, що пропонуються до розгляду, із зазначенням доповідача.

3. Матеріали до питань, внесених на розгляд ради, мають містити:

1) проект рішення;

2) довідкові, інформаційні, експертні та інші додаткові матеріали;

3) пропозиції депутатів, якщо такі надійшли;

4) пояснювальну записку тощо.

 

Стаття 43. Припинення розгляду питань їх ініціаторами

Ініціатор внесеного на розгляд Ради питання у випадку, коли він сам готує проект рішення, має право зняти його з розгляду та припинити процедуру його погодження на будь-якому етапі, звернувшись до голови Ради. 

 

Глава 3. Сесії Ради 

Стаття 44. Сесія Ради

1. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань, а також засідань постійних комісій Ради.

2. У період між сесіями можуть проводитися: засідання постійних комісій та інших утворених Радою органів, засідання президії, депутатських груп та фракцій, загальні збори депутатів.

 

Стаття 45. Порядок скликання та проведення першої сесії новообраної Ради

1. Перша сесія новообраної Ради скликається районною територіальною виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів Ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу Ради.

2. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова районної територіальної виборчої комісії, який інформує Раду про підсумки виборів депутатів.

3. З моменту визнання повноважень депутатів Ради нового скликання Рада обирає тимчасову президію з числа депутатів Ради в кількості двох депутатів від політичних партій, які набрали найбільшу кількість голосів. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях Ради до обрання голови Ради. З часу обрання голови Ради він веде пленарні засідання Ради відповідно до вимог Закону та Регламенту.

4. Наступні сесії Ради скликаються головою Ради.

 

Стаття 46. Порядок скликання сесій Ради

1. Сесії Ради скликає голова Ради в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.

2. У разі немотивованої відмови голови Ради або неможливості його скликати сесію Ради сесія скликається заступником голови Ради. У цих випадках сесія скликається:

1) якщо сесія не скликається головою Ради у строки, передбачені частиною першою цієї статті;

2) якщо голова Ради без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених частиною третьою цієї статті.

3. Сесія Ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу Ради або голови районної державної адміністрації.

4. У разі, якщо голова чи заступник голови Ради, у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб’єктів, зазначених в частині третій цієї статті, або у разі якщо такі посади є вакантними сесія може бути скликана депутатами Ради, які становлять не менш як одну третину складу Ради, або постійною комісією Ради.

3. Рішення про скликання сесії Ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за 10 днів (у виняткових випадках – не пізніше як за день) до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд Ради.

 

Стаття 47. Правомочність сесії Ради

Сесія Ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального (кількісного) складу Ради.

 

Стаття 48. Відкриття сесії Ради

1. Сесію Ради відкриває голова Ради.

2. У випадках, передбачених частиною 6 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесію відкриває і веде заступник голови Ради, а за умов, передбачених частиною 8 статті 46, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, за ініціативою якої скликана сесія, один із депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням Ради – один із депутатів Ради.

3. За наявності кворуму головуючий оголошує сесію відкритою. Якщо за даними реєстрації відкриття пленарного засідання Ради неможливе у зв'язку з відсутністю необхідної кількості депутатів Ради, головуючий на пленарному засіданні Ради може оголосити перерву на термін, погоджений з керівниками фракцій та груп, або встановити інший день проведення пленарного засідання Ради з дотриманням вимог цього Регламенту щодо підготовки пленарного засідання Ради.

4. Після відкриття сесії в сесійній залі виконується Гімн України. На час виконання Гімну депутати та присутні в залі встають.

 

Стаття 49. Послідовність розгляду питань на сесії Ради

1. Після відкриття сесії головуючий послідовно ставить на розгляд такі питання:

1) інформація про утворення, припинення діяльності, зміни складу депутатських груп і фракцій;

2) вибори лічильної комісії;

3) обрання секретаріату сесії;

4) прийняття порядку денного сесії;

5) затвердження регламенту роботи сесії;

6) розгляд питань, внесених до порядку денного;

7) оголошення заяв і пропозицій, що не стосуються питань, внесених до порядку денного та надійшли головуючому від депутатів під час сесії;

8) оголошення заяв від депутатських фракцій, депутатами звернень, заяв, пропозицій громадян та їх об’єднань; виступи депутатів з короткими заявами і повідомленнями, депутатськими запитаннями.

 

Стаття 50. Секретаріат сесії Ради

1. На час проведення засідання кожної сесії Ради обирається секретаріат відкритим голосуванням з числа депутатів.

2. Секретаріат організує ведення протоколу сесії, веде запис бажаючих виступити, реєструє депутатські запити, питання, довідки, повідомлення, заяви, пропозиції та інші матеріали, організує роботу зі зверненнями громадян, які надійшли на адресу Ради під час пленарного засідання, та інформує головуючого.

 

Стаття 51. Порядок денний сесії

1. Процедура затвердження порядку денного сесії передбачає:

1) прийняття проекту порядку денного за основу. За основу приймається перелік тільки тих питань, які пройшли процедуру попереднього розгляду в Раді. Проект порядку денного вважається прийнятим за основу, якщо за нього проголосувала більшість від присутніх на пленарному засіданні Ради депутатів;

2) внесення до порядку денного депутатських запитів. Депутатські запити вносяться до порядку денного сесії без голосування та розглядаються першими;

3) внесення пропозицій щодо змін та доповнень до порядку денного;

4) затвердження порядку денного в цілому. Рішення приймається більшістю від присутніх на пленарному засіданні Ради депутатів. Послідовність розгляду питань порядку денного визначає Рада.

 

Стаття 52. Тривалість сесії Ради

1. Сесія Ради триває до завершення розгляду всіх питань, внесених до порядку денного.

2. Більшістю голосів депутатів від загального (кількісного) складу Ради робота сесії може бути припинена та продовжена в терміни і дні, визначені Радою.

 

Стаття 53. Закриття сесії Ради

1. Після вичерпання питань, внесених до порядку денного сесії, та заслуховування коротких повідомлень і звернень депутатів, а також за рішенням Ради про припинення роботи сесії сесія закривається.

2. Головуючий оголошує сесію Ради закритою, після чого виконується Гімн України. На час виконання Гімну всі присутні в залі встають.

 

Стаття 54. Протоколи сесії Ради

1. Хід пленарних засідань Ради фіксується у протоколі, який складається протягом місяця після закриття сесії.

У протоколі сесії Ради зазначаються наступні дані:

- найменування ради, порядковий номер сесії (в межах скликання), дата та місце проведення сесії;

- кількість депутатів, обраних до Ради, кількість присутніх та відсутніх депутатів;

- порядок денний сесії, прізвище доповідача і співдоповідача по кожному питанню;

- прізвища, назва партії (блоку), фракції депутатів, які виступають у дебатах (для осіб, які не є депутатами Ради – посади), а також депутатів, які внесли запити;

- перелік прийнятих рішень із зазначенням кількості голосів, поданих за рішення, проти та тих, хто утримались.

2. До протоколу сесії додаються рішення, прийняті Радою, тексти доповідей і співдоповідей, письмові запити депутатів, тексти виступів депутатів, які записалися, але не виступили у зв’язку з припиненням дебатів, за їх бажанням, список присутніх та відсутніх на сесії депутатів, список запрошених на сесію.

3. Оформлений державною мовою протокол підписує головуючий на сесії.

У разі відмови чи неможливості головуючим підписати протокол, його підписують відповідно до обставин особи, визначені Регламентом.

4. Протоколи сесій Ради зберігаються протягом усього скликання Ради у загальному відділі виконавчого апарату Ради і передаються до архіву у законодавчо-визначений термін.

 

Глава 4. Пленарні засідання Ради 

Стаття 55. Час проведення пленарних засідань Ради

Пленарні засідання ради розпочинаються згідно розпорядження про скликання сесії

Перерва в роботі засідань робиться згідно прийнятого регламенту на сесії Ради.

Рада має право прийняти рішення про зміну часу проведення засідань.

 

Стаття 56. Ведення пленарних засідань

Пленарні засідання ради веде голова Ради або заступник голови, інша особа у випадках, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Регламентом.

 

Стаття 57. Головуючий на пленарному засіданні Ради

1. Головуючий на пленарному засіданні Ради зобов’язаний:

1) дотримуватися цього Регламенту і вживати заходів щодо його дотримання всіма присутніми на пленарному засіданні Ради;

2) повідомляти про результати реєстрації депутатів Ради;

3) відкривати та неупереджено вести, закривати пленарне засідання Ради, оголошувати перерви відповідно до прийнятого порядку роботи (регламенту) пленарного засідання Ради;

4) попереджати присутніх на закритому пленарному засіданні Ради про процедуру його проведення;

5) оголошувати депутатські запити;

6) організовувати розгляд питань відповідно до вимог цього Регламенту;

7) вносити на обговорення проекти рішень Ради, оголошувати їх повну назву, редакцію та інформацію щодо ініціаторів їх внесення;

8) оголошувати списки осіб, які записалися на виступи;

9) створювати рівні можливості депутатам Ради, депутатським групам та фракціям Ради для участі в обговоренні питань відповідно до вимог цього Регламенту;

10) надавати слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошувати наступного промовця;

11) утримуватися від коментарів та оцінок щодо промовців та їх виступів, крім випадків порушення ними норм дисципліни та депутатської етики;

12) ставити питання на голосування, оголошувати його результати;

13) оголошувати офіційні повідомлення; інформувати про матеріали, що надійшли на адресу Ради;

14) вживати заходів для підтримання порядку на пленарному засіданні Ради;

15) здійснювати інші повноваження відповідно до вимог цього Регламенту.

 

2. Головуючий на пленарному засіданні Ради має право:

1) вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу пленарного засідання Ради, які ставляться на голосування першими;

2) об'єднувати обговорення кількох пов'язаних між собою питань порядку денного сесії Ради;

3) підсумовувати обговорення питань, внесених на розгляд пленарного засідання Ради;

4) ставити промовцям уточнюючі запитання, виправляти помилки, допущені у виступах;

5) звертатися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ, якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення цього питання, і головуючий на пленарному засіданні Ради вважає, що Рада отримала з цього питання достатню інформацію;

6) оголошувати (або доручати заступнику голови Ради оголошувати) письмові пропозиції та інші документи щодо обговорюваного питання;

7) оголошувати повідомлення до початку розгляду питань порядку денного сесії Ради, а в невідкладних випадках – у ході пленарного засідання Ради, але не перериваючи виступ промовця або процедуру голосування. Такі повідомлення головуючий на пленарному засіданні Ради може робити і тоді, коли не має можливості відкрити пленарне засідання Ради через відсутність кворуму, тобто якщо при реєстрації на визначений час початку пленарного засідання Ради зареєструвались менше половини депутатів від загального складу Ради;

8) давати розпорядження виконавчому апарату Ради про надання депутатам Ради під час пленарного засідання Ради додаткових матеріалів з питань, включених до порядку денного сесії Ради;

9) звертатися до депутатів Ради, постійних комісій, депутатських груп і фракцій Ради з проханням забезпечити дотримання вимог Регламенту;

10) проводити рейтингове або сигнальне голосування для прогнозування результатів голосування питання порядку денного сесії Ради;

11) користуватися іншими правами, визначеними чинним законодавством України та цим Регламентом.

2. На час доповіді, співдоповіді або виступу у дебатах головуючого на пленарному засіданні Ради, під час розгляду внесеної ним пропозиції, крім процедурних питань, та прийняття рішення щодо неї, а також під час розгляду питання, що стосується головуючого на пленарному засіданні Ради, він доручає ведення пленарного засідання Ради заступнику голови.

 

Стаття 58. Регламент розгляду питань на пленарному засіданні Ради

1. Тривалість і регламент роботи сесії встановлюються Радою, виходячи з кількості і особливостей питань, які розглядаються.

2. Час для доповіді, співдоповіді та заключного слова встановлюється сесією за домовленістю з доповідачем та співдоповідачем, але не більше 30 хвилин для доповіді, 10 хвилин для співдоповіді та 5 хвилин – для заключного слова.

3. Виступаючим в обговоренні надається до 7 хвилин, для повторного виступу в дебатах з одного і того ж питання, виступів при обговоренні проектів рішень, кандидатур, порядку ведення засідання, з мотивів голосування, для заяв, внесення запитів, питань, пропозицій, повідомлень та довідок – до 3 хвилин.

4. Для виступів із депутатськими запитами надається до 5 хвилин.

5. У необхідних випадках головуючий має право за згодою більшості від присутніх на пленарному засіданні депутатів продовжити час для виступу.

 

Стаття 59. Порядок надання слова

1. Заяви про надання слова для виступу в обговоренні питань порядку денного подаються депутатом Ради в усній формі.

2. Слово для виступу особі, що не є депутатом, може бути надане головуючим за рішенням більшості депутатів від присутніх на сесії.

3. Виступи проводяться тільки з трибуни в сесійній залі.

4. Обговорення питання припиняється в разі вичерпання встановленого ліміту часу або за рішенням більшості присутніх на пленарному засіданні депутатів. При порушенні питання про припинення обговорення головуючий інформує депутатів про кількість записаних до виступу і депутатів, які вже виступили; з’ясовує, хто наполягає на виступі.

5. Після припинення обговорення доповідач і співдоповідач мають право на заключне слово.

 

Стаття 60. Закриті пленарні засідання Ради

1. За рішенням Ради, прийнятим після обговорення більшістю голосів депутатів від загального складу Ради, можуть проводитися закриті пленарні засідання Ради або закритий розгляд окремо визначених питань.

2. На закритому пленарному засіданні Ради мають право бути присутні посадові особи, які здійснюють державний контроль і нагляд за діяльністю органів місцевого самоврядування, працівники виконавчого апарату Ради, що здійснюють організаційно-технічне та правове забезпечення діяльності Ради.

3. Коло інших осіб, які можуть бути присутні на закритому пленарному засіданні Ради, визначає Рада.

4. Особам, які беруть участь у закритому пленарному засіданні Ради, забороняється використовувати фото- , кіно-, відеотехніку, засоби зв’язку і звукозапису та обробки інформації.

5. Протоколювання закритого пленарного засідання Ради здійснюється виконавчим апаратом Ради в режимі, що унеможливлює розголошення обговорюваних на ньому питань.

6. Наприкінці закритого пленарного засідання Рада приймає процедурне рішення щодо можливості оприлюднення рішень та інших матеріалів цього засідання.

 

Глава 5. Обговорення питань на пленарному засіданні Ради 

Стаття 61. Порядок обговорення питань на пленарному засіданні Ради

1. Процедура повного обговорення питання (надалі – повне обговорення) на пленарному засіданні включає:

1) доповідь суб'єкта подання (ініціатора внесення) проекту рішення Ради чи його представника, запитання доповідачу і відповіді на них;

2) співдоповідь визначеного профільною постійною комісією Ради співдоповідача, запитання співдоповідачу і відповіді на них;

3) виступи депутатів Ради – членів профільної постійної комісії Ради з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки;

4) виступи представників депутатських груп та фракцій Ради, депутатів Ради;

5) оголошення головуючим на пленарному засіданні Ради про припинення обговорення та повідомлення про кількість промовців, які виступили і які записалися на виступ;

6) заключне слово доповідача і співдоповідача (співдоповідачів);

7) уточнення та оголошення головуючим на пленарному засіданні Ради пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування.

2. Рішення Ради може прийматися без його обговорення на пленарному засіданні Ради, якщо жоден з депутатів Ради не заперечує проти цього.

3. При обговоренні одного питання депутат Ради, депутатські групи та фракції Ради мають право взяти слово не більше як двічі. Це обмеження не стосується доповідача з цього питання.

4. Пропозиція про дострокове припинення обговорення ставиться на голосування. Обговорення припиняється, якщо за це проголосувало більше половини депутатів, присутніх на сесії Ради.

5. У випадку, коли після закінчення часу, встановленого для обговорення питання порядку денного сесії Ради регламентом її роботи, виникає необхідність продовжити обговорення, обговорення продовжується за рішенням більшості депутатів, присутніх на пленарному засіданні.

6. Після обговорення питання порядку денного сесії Ради до початку голосування голова постійної комісії Ради чи голова (уповноважена особа) депутатської групи або фракції Ради може внести вмотивовану пропозицію про перерву в пленарному засіданні Ради для погодження позицій. Тривалість перерви пропонується головуючим на пленарному засіданні Ради. Така пропозиція приймається за рішенням більшості депутатів, присутніх на пленарному засіданні.

 

Глава 6. Голосування на пленарних засіданнях Ради 

Стаття 62. Загальні вимоги щодо голосування на пленарному засіданні Ради

1. Прийняття рішень з питань формування та внесення змін до порядку денного сесії відбувається за процедурою, визначеною статтею 49 цього Регламенту.

2. Рішення з питань порядку денного вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального (кількісного) складу Ради.

3. Рішення з процедурних питань (спосіб голосування, зміна черговості розгляду питань, надання слова особі, що не є депутатом, продовження часу виступу тощо) приймаються, якщо за них проголосувало більшість від присутніх на пленарному засіданні депутатів.

4. Після закінчення голосування головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує його результати і прийняте рішення.

5. За пропозицією депутата або за власною ініціативою головуючий може поставити на голосування процедурне питання про повернення до повторного розгляду рішення, яке вже виносилося на розгляд.

 

Стаття 63. Лічильна комісія Ради

1. Лічильна комісія Ради обирається для організації голосувань Ради і визначення їх результатів. Лічильна комісія Ради підраховує голоси під час таємного голосування за допомогою бюлетенів та відкритого поіменного голосування, за дорученням Ради у разі необхідності встановлює присутність депутатів Ради на пленарному засіданні Ради, а також розглядає звернення депутатів Ради, пов'язані з порушенням процедури голосування чи іншими перешкодами в голосуванні.

2. Лічильна комісія Ради обирається Радою з числа депутатів Ради шляхом відкритого поіменного голосування.

До складу Лічильної комісії не можуть входити депутати Ради, кандидатури яких запропоновані для обрання (звільнення) на керівні посади Ради та інші посади, обрання (звільнення) яких здійснює Рада.

Голова Лічильної комісії розподіляє обов’язки щодо підрахунку голосів між членами Лічильної комісії та оголошує результати голосування з кожного питання.

3. Засідання Лічильної комісії Ради проводяться гласно і відкрито.

4. У разі відсутності або відмови когось із членів Лічильної комісії брати участь у її роботі Рада обирає іншого члена Лічильної комісії замість відсутнього або того, хто відмовився в ній працювати.

5. Рішення Лічильної комісії Ради приймаються більшістю голосів від її загального складу.

 

Стаття 64. Відкрите голосування на пленарному засіданні Ради

1. Для прийняття рішень, з’ясування волевиявлення депутатів Ради на пленарних засіданнях Ради проводиться відкрите голосування.

2. Усі пропозиції, що надійшли від депутатів Ради, ставляться на відкрите голосування після закінчення обговорення в порядку їх надходження, якщо автори їх не знімають.

3. Перед початком відкритого голосування головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує пропозиції, що ставляться на голосування, уточнює їх формулювання.

4. При відкритому голосуванні по одному будь-якому питанню кожен депутат Ради має один голос і подає його за пропозицію або проти неї, чи утримується при голосуванні.

5. Результати голосування оголошує головуючий на пленарному засіданні Ради.

5. Відкрите голосування проводиться шляхом підняття та тримання руки до моменту врахування голосу кожного депутата Ради Лічильною комісією.

За пропозицією будь-кого з депутатів Ради, підтриманою більшістю від присутніх депутатів Ради, у всіх випадках, крім таких, що згідно з чинним законодавством України та цього Регламенту потребують таємного голосування, може проводитися поіменне голосування.

Відкрите поіменне голосування проводиться шляхом зачитування членом Лічильної комісії списку зареєстрованих депутатів Ради.

Кожен депутат Ради при зачитуванні його прізвища оголошує своє рішення, про що членом лічильної комісії ставиться відповідна позначка у списку депутатів Ради.Член Лічильної комісії повідомляє про результат голосування на пленарному засіданні Ради.

 

Стаття 65. Таємне голосування на пленарному засіданні Ради

1. Таємне голосування проводиться за рішенням Ради, прийнятим більшістю присутніх на пленарному засіданні депутатів Ради, та у випадках, передбачених чинним законодавством і цим Регламентом.

Організація і проведення таємного голосування за допомогою бюлетенів покладається на Лічильну комісію, утворену з числа депутатів в кількості трьох депутатів. Пропозиції щодо персонального складу лічильної комісії вносяться політичними партіями, депутатами ради, та затверджуються депутатами районної ради на пленарному засіданні шляхом відкритого поіменного голосування за списком без обговорення. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря комісії.

2. Голова Лічильної комісії повідомляє депутатів про порядок голосування, перевіряє виборчу скриньку. Член Лічильної комісії опечатує її в присутності депутатів. Скринька скріплюється шпагатом, наклеюється аркуш паперу з печаткою загального відділу виконавчого апарату районної ради.

3. Виготовлення виборчих бюлетенів здійснюється працівниками виконавчого апарату в загальному відділі районної ради в кількості, що дорівнює загальному складу ради під контролем членів лічильної комісії.

4. До бюлетеня вносяться прізвища кандидатів на посаду голови Ради по мірі їх висування.

5. Виготовлені бюлетені підписуються головою та секретарем лічильної комісії і затверджуються печаткою загального відділу виконавчого апарату районної ради.

6. Бюлетені видаються депутатам членом лічильної комісії по списку. Одержавши бюлетень, депутат розписується у списку. Кожний депутат голосує особисто.

7. Отримавши бюлетень, депутат іде до кабінету, визначеного для таємного голосування, голосує, і опускає бюлетень у скриньку, яка розміщена у вестибюлі.

8. Голосування проводиться шляхом проставляння знака + або будь-якої позначки у квадраті напроти прізвища кандидата, за якого голосує депутат.

9. Не дійсними вважаються бюлетені:

            - на яких відсутні підписи голови і секретаря лічильної комісії;

- на яких відсутня печатка загального відділу виконавчого апарату районної ради;

- на яких не проставлено жодної позначки;

- на яких проставлено більше однієї позначки;

- на яких додатково вписані прізвища кандидатів на посади голови ради та заступника голови ради.

10. Якщо розглядається питання про надання згоди на звільнення з посади, відкликання, припинення повноважень або висловлення недовіри, то до бюлетеня для таємного голосування включається відповідна кандидатура, незалежно від її згоди на це.

11. Рішення Ради за результатами таємного голосування вважається прийнятим, якщо за нього подано більшість голосів депутатів від загального складу Ради.

У випадку проведення таємного голосування щодо звільнення з посади голови Ради рішення вважається прийнятим, якщо за нього подано більшість голосів депутатів від загального складу Ради.

12. Якщо при обранні, призначенні, наданні згоди на призначення на посаду лише однієї особи жоден із кількох кандидатів на посаду не одержить за результатами першого голосування необхідної більшості голосів депутатів Ради, проводиться повторне таємне голосування щодо двох кандидатур, які одержали найбільшу кількість голосів депутатів Ради при першому голосуванні.

13. Якщо внаслідок вибуття кандидатів на посаду з балотування залишається один кандидат на посаду, повторне таємне голосування проводиться щодо нього.

18. У разі, якщо кандидат і після повторного голосування не отримає більшості голосів від загального складу ради, проводяться повторні вибори голови районної ради з висуненням нових кандидатур.

19. Повторні вибори голови районної ради проводяться на цьому пленарному засіданні або на наступних пленарних засіданнях за рішенням ради.

20. Голова Лічильної комісії доповідає на пленарному засіданні Ради про результати таємного голосування, виявлені порушення порядку голосування та відповідає на запитання депутатів Ради.

21. Результати таємного голосування Лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують усі присутні її члени. Член Лічильної комісії, який не погоджується з її протоколом, у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу засідання Лічильної комісії і оголошується на пленарному засіданні Ради.

22. На підставі протоколу лічильної комісії про результати таємного голосування, районною радою, без окремого голосування, приймається рішення про обрання голови Ради чи заступника голови районної ради.

25. Таємне голосування вважається таким, що відбулося, якщо кількість депутатів Ради, що взяли участь у голосуванні, становить більше половини депутатів від загального складу Ради.

 

Стаття 66. Пропозиції до проектів рішень

1. Пропозиції до проектів рішень подаються головуючому. Доповідачі (співдоповідачі) мають право на короткий коментар пропозицій до проектів рішень з питань, що були предметом їхньої доповіді (співдоповіді).

2. Пропозиція вважається прийнятою, якщо за неї проголосувала більшість депутатів від загального (кількісного) складу Ради.

Проекти рішень, при розгляді яких Радою були внесені зміни і доповнення, протягом десяти днів доопрацьовуються їх розробниками з урахуванням проголосованих і прийнятих змін і доповнень.

Доопрацьовані та завізовані розробником рішення передаються для подальшого їх оформлення та підписання у виконавчий апарат Ради.

 

Глава 7. Набрання чинності рішень Ради 

Стаття 67. Підписання рішень Ради

Прийняті Радою рішення в десятиденний термін підписуються головою Ради, у разі його відсутності –заступником голови Ради, а у випадку, передбаченому частинами 8, 10 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», – депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

 

Стаття 68. Набрання чинності рішень Ради

Рішення Ради набирають чинності з моменту їх прийняття (якщо інше не встановлено рішенням).

Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо Радою не встановлено більш пізній строк уведення цих рішень у дію.

 

Стаття 69. Офіційне оприлюднення рішення Ради

1. Рішення Ради виготовляються у необхідній кількості примірників та надсилається виконавчим апаратом Ради (не пізніше п’ятиденного терміну з дня підписання) для організації їх виконання місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, відповідним підприємствам, установам та організаціям незалежно від форми власності, розташованим та/або зареєстрованим на території району.

2. Офіційне оприлюднення рішень Ради у ЗМІ, заснованих Радою, або на офіційному веб-сайті Ради покладається на виконавчий апарат Ради і здійснюється у десятиденний строк з дня їх прийняття. Нормативно-правові акти, прийняті Радою, оприлюднюються невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня їх прийняття. 

 

Глава 8. Регуляторна діяльність Ради 

Стаття 70. Планування діяльності Ради з підготовки проектів регуляторних актів

1. Планування діяльності Ради з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється в рамках підготовки та затвердження планів роботи Ради.

2. Рішення Ради, які містять ознаки регуляторних актів, вносяться на розгляд Ради відповідно до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів.

3. Організація реалізації покладених на Раду повноважень у здійсненні державної регуляторної політики покладається на постійну комісію мандатну, з питань регламенту, законності, правопорядку та територіального устрою (далі – відповідальна комісія).

4. Відповідальна комісія забезпечує планування діяльності Ради з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік, у тому числі шляхом узагальнення пропозицій, отриманих від розробників проектів регуляторних актів. Ці пропозиції подаються розробниками проектів регуляторних актів до відповідальної комісії не пізніше ніж за 30 днів до закінчення поточного року.

5. Якщо Рада готує або розглядає проект регуляторного акта, який не внесений до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, потрібно внести відповідні зміни до плану не пізніше 10 робочих днів з дня внесення проекту на розгляд Ради, але не пізніше дня оприлюднення цього проекту. В даному випадку голова Ради вносить відповідні зміни до плану роботи районної ради.

Затверджений план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та зміни до нього оприлюднюються шляхом розміщення на веб-сайті Ради в мережі Інтернет не пізніш як у десятиденний строк після їх затвердження.

6. Дотримання вимог законодавства у сфері регуляторної діяльності з підготовки проектів регуляторних актів до розгляду Радою покладається на розробників проектів.

 

Стаття 71. Унесення проекту регуляторного акта на розгляд Ради

1. Стосовно кожного проекту регуляторного акта його розробником у порядку та строки, встановлені в Законі України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», готується аналіз регуляторного впливу.

2. Проекти регуляторних актів та аналізи регуляторного впливу подаються до відповідальної комісії для вивчення та надання висновків про відповідність проектів регуляторних актів вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

3. У випадках, передбачених чинним законодавством, проект рішення подається з офіційним висновком Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва щодо регуляторності проекту рішення.

4. Відповідальна комісія забезпечує підготовку профільною постійною комісією Ради, до повноважень якої належить розгляд питання, експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта.

5. На підставі аналізу регуляторного впливу, а також експертного висновку щодо регуляторного впливу відповідальна комісія готує свої висновки про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

6. У разі мотивованого подання депутата Ради, постійної комісії Ради, голови Ради відповідальна комісія може прийняти рішення про забезпечення підготовки експертного висновку щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта, внесеного цим депутатом Ради, постійною комісією Ради без аналізу регуляторного впливу. У цьому випадку висновки про відповідність проекту регуляторного акта готуються тільки на підставі експертного висновку щодо регуляторного впливу.

7. Висновки відповідальної комісії передаються для вивчення до профільної постійної комісії Ради, до сфери відання якої належить супроводження розгляду проекту регуляторного акта в Раді, за винятком випадків, коли відповідальна комісія є профільною постійною комісією.

8. При розгляді на пленарному засіданні Ради проекту регуляторного акта голова відповідальної комісії доповідає висновки комісії про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

Стаття 72. Відстеження результативності, офіційне оприлюднення регуляторних актів Ради

1. Виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих Радою, забезпечується виконавчим апаратом Ради, а у разі, якщо рішеннями Ради повноваження щодо забезпечення виконання заходів з відстеження результативності цих регуляторних актів делеговано районній державній адміністрації – районною державною адміністрацією.

2. Звіт про відстеження результативності регуляторного акта, прийнятого Радою, не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення цього звіту подається до профільної постійної комісії Ради.

3. Рада заслуховує щорічний звіт голови Ради про здійснення державної регуляторної політики виконавчим апаратом Ради.

Щорічний звіт голови Ради розміщується на офіційному веб-сайті Ради в мережі Інтернет.

4. Регуляторні акти, прийняті Радою, оприлюднюються в друкованому засобі масової інформації Ради не пізніш як у десятиденний строк після їх прийняття та підписання.

5. Інформація про здійснення регуляторної діяльності Радою розташовується на офіційному веб-сайті Ради в мережі Інтернет».

 Глава 9.

Запобігання корупції

 

Стаття 73. Здійснення контролю у сфері запобігання корупції.

1. Здійснення контролю за дотриманням вимог частини 1 статті 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», надання голові, заступнику голови, депутатам Ради консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками покладається на постійну комісію районної ради мандатну, з питань регламенту, законності, правопорядку та територіального устрою (далі – постійна комісія мандатна).

 

Стаття 74. Врегулювання конфлікту інтересів при розгляді питань колегіальними органами Ради.

1. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у депутата, який входить до складу колегіального органу Ради (постійної комісії, президії тощо), такий депутат має невідкладно повідомити про це той колегіальний орган, в якому розглядається питання, та не має права брати участь у прийнятті рішення з відповідного питання цим колегіальним органом.

Про конфлікт інтересів такої особи може заявити будь-який інший член відповідного колегіального органу або учасник засідання, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається. Заява про конфлікт інтересів члена колегіального органу заноситься в протокол засідання колегіального органу.

2. Голова колегіального органу Ради невідкладно повідомляє постійну комісію із запобігання корупції щодо наявності у депутата Ради потенційного чи реального конфлікту інтересів для оголошення у разі потреби цієї інформації на пленарному засіданні Ради.

3. У разі якщо неучасть депутата, який входить до складу колегіального органу, у прийнятті рішень цим органом призведе до втрати правомочності цього органу, участь такого депутата у прийнятті рішень має здійснюватися під зовнішнім контролем у встановленому Законом України «Про запобігання корупції» порядку. Рішення про здійснення зовнішнього контролю приймається відповідним колегіальним органом.

 

Стаття 75. Врегулювання конфлікту інтересів при розгляді питань на пленарному засіданні Ради.

1. Голова Ради, заступник голови Ради, депутат Ради бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень Ради за умови самостійного публічного оголошення про конфлікт інтересів під час пленарного засідання Ради, на якому розглядається відповідне питання.

Для самостійного публічного оголошення про конфлікт інтересів зазначеним особам надається слово з місця без запису на виступ.

2. Якщо Голова Ради, заступник голови Ради, депутат Ради, у якого є потенційний чи реальний конфлікт інтересів, не дотримався вимог пункту 1 цієї статті в частині оголошення про конфлікт інтересів, голова постійної комісії мандатної, за наявності у нього відповідної інформації, невідкладно повідомляє Раду про наявність у депутата конфлікту інтересів. Про конфлікт інтересів такої особи може заявити будь-який інший депутат або учасник засідання, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається. У цих випадках депутат утримується від голосування при розгляді такого питання.

 

Глава 10.

Порядок розгляду електронних петицій

 

Стаття 76. Подання електронних петицій

1.        Електронні петиції подаються до Ради у встановленому Законом України «Про звернення громадян»  та розглядаються нею за умови збору на підтримку петиції не менш як 300 підписів громадян протягом не більше як трьох місяців з дня її оприлюднення.

2.        Виконавчий апарат Ради забезпечує створення умов для подання електронної петиції та її розгляду Радою відповідно до Закону України «Про звернення громадян» та у порядку, визначеному головою Ради.

 

Стаття 77. Підготовка до розгляду електронної петиції

1. Протягом трьох робочих днів після набрання петицією необхідної кількості голосів у її підтримку, а в разі отримання електронної петиції від громадського об’єднання – не пізніш як через два робочі дні після отримання такої петиції, на офіційному веб-сайті Ради оприлюднюється інформація про початок розгляду петиції Радою. У цей же термін голова Ради направляє таку електронну петицію до постійної комісії Ради, яка відповідно до предмета відання визначається профільною з попереднього розгляду електронної петиції, та до постійної комісії мандатної, з питань регламенту, законності, правопорядку та територіального устрою для надання висновку щодо відповідності петиції чинному законодавству.

2. Профільна комісія розглядає електронну петицію на своєму засіданні, на яке може бути запрошений автор (ініціатор) електронної петиції, а в разі необхідності – представники районної державної адміністрації, інших органів, об’єднань громадян, а також експерти, фахівці та інші особи.

Профільна комісія готує пропозиції щодо підтримки або не підтримки Радою електронної петиції, а також відповідний проект рішення Ради.

 

Стаття 78. Розгляд електронної петиції на сесії Ради

1. Сесія Ради скликається для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів, протягом строку, встановленого для її розгляду.

2. Питання про розгляд електронної петиції вноситься до порядку денного сесії без голосування та розглядається після розгляду депутатських запитів.

3. Електронна петиція та проект рішення Ради розглядаються Радою з урахуванням пропозиції профільною комісії та висновку постійної комісії мандатної, з питань регламенту, законності, правопорядку та територіального устрою.

4. У разі визнання Радою доцільним реалізовувати викладені в електронній петиції пропозиції Рада приймає рішення про підтримку електронної петиції, в якому можуть бути зазначені наступні шляхи реалізації запропонованих в електронній петиції пропозицій: доручення з підготовки відповідного проекту рішення чи інших документів; здійснення інших заходів.

 

Стаття 79. Офіційне оприлюднення результату розгляду петиції

1. Про підтримку або непідтримку електронної петиції публічно оголошується на офіційному веб-сайті головою Ради.

2. Не пізніше наступного робочого дня після розгляду електронної петиції Радою на офіційному веб-сайті Ради оприлюднюється відповідь Ради на електронну петицію та надсилається відповідь її автору (ініціатору) та відповідному громадському об’єднанню, яке здійснювало збір підписів на підтримку електронної петиції.

 

РОЗДІЛ V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 80. Набрання чинності Регламенту

Цей Регламент набирає чинності з дня його прийняття на сесії Ради.

З дня набрання чинності цим Регламентом втрачає чинність Регламент Ради, прийнятий на другій сесії районної ради шостого скликання від 02.12.2010 року (зі змінами).

 

Стаття 81. Забезпечення дотримання Регламенту

1. Забезпечення дотримання Регламенту покладається на голову Ради.

2. Контроль за дотриманням Регламенту покладається на постійну комісію Ради, до предмета відання якої належать питання регламенту.

 

Стаття 82. Одноразові відхилення від норм Регламенту

Одноразові відхилення від визначених цим Регламентом норм можливі при розгляді процедурних та організаційних питань роботи Ради.

Рішення про одноразові відхилення від норм цього Регламенту приймається більшістю голосів депутатів Ради від загального складу Ради.

 

Стаття 83. Термін дії Регламенту

Цей Регламент Ради діє до моменту затвердження нової редакції Регламенту або внесення змін до цього Регламенту (в частині внесених змін). 

 

Голова                                                                                         О.О. Ткаченко

 

 

Про внесення змін до рішення районної ради від 16.12.2015 «Про регламент роботи Глухівської  районної ради сьомого скликання»

         З метою підвищення прозорості у діяльності районної ради, відповідальності депутатів за персональне голосування, керуючись частиною другою статті 43 та статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада ВИРІШИЛА:

Внести зміни до Регламенту роботи Глухівської районної ради сьомого скликання, затвердженого рішенням районної ради від 16.12.2015, а саме викласти у новій редакції:

1. Пункт 5 статті 41 Регламенту:

5. У виняткових випадках (питання, які погоджені та рекомендовані Президією районної ради для розгляду на пленарне засідання районної ради), матеріали надаються депутатам перед початком пленарних засідань Ради та засідань постійних комісій.

         2. Другий абзац пункту 1 статті 42 Регламенту:

              У виняткових випадках (питання, які погоджені та рекомендовані Президією районної ради для розгляду на пленарне засідання районної ради) – перед початком пленарних засідань.

         3. Статтю 64 Регламенту:

         Відкрите поіменне голосування на пленарному засіданні Ради.

1. Для прийняття рішень, з’ясування волевиявлення депутатів Ради на пленарних засіданнях Ради проводиться відкрите поіменне голосування.

2. Усі пропозиції, що надійшли від депутатів Ради, ставляться на відкрите поіменне голосування після закінчення обговорення в порядку їх надходження, якщо автори їх не знімають.

3. Перед початком відкритого поіменного голосування головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує пропозиції, що ставляться на голосування, уточнює їх формулювання. 

4. При відкритому поіменному голосуванні по одному будь-якому питанню кожен депутат Ради має один голос і подає його за пропозицію або проти неї, чи утримується при голосуванні.

5. Відкрите поіменне голосування проводиться шляхом зачитування членом Лічильної комісії списку зареєстрованих депутатів Ради.

Кожен депутат Ради при зачитуванні його прізвища оголошує своє рішення «за», «проти», «утримався», про що членом Лічильної комісії ставиться відповідна позначка у списку депутатів Ради. Член Лічильної комісії повідомляє про результат голосування на пленарному засіданні Ради.

6. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Всі результати поіменних голосувань розміщуються на офіційному веб-сайті районної ради в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії Ради.

 

Голова                                                                                             О.О. Ткаченко

Головна | Керівництво | Президія райради сьомого скликання | Депутати | Постійні комісії районної ради сьомого скликання | Депутатські фракції | Регламент роботи | Виконавчий апарат | Комунальні заклади

Дата последнего изменения этого узла 16.10.2018